Sosyal Medyada Biz}

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk etme sebebi ile boşanma davası açmak istiyorsanız Diyarbakır Boşanma Avukatı olarak faaliyet gösteren ERD Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilir ve davanızı hemen açabilirsiniz.

 

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Evliliğin getirmiş olduğu en önemli sonuçların başında şüphesiz hak ve yükümlülük niteliğindeki “birlikte yaşama” olgusu bulunuyor. TMK madde 185 düzenlenmesiyle koruma altına alınan bu hak ve yükümlülüğe ters davranan bir diğer değişle “terk eden eşin” bu tutumu, terk edilen konumundaki diğer eş tarafından dava açılması durumunda özel ve mutlak bir boşanma sebebi ortaya çıkacakır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Terk sebebince boşanma TMK’nın 164. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeden de anlayabildiğimiz gibi terk sebebine dayalı olan bu boşanmanın gerçekleşmesi için bazı şartların birbirini destekliyor olması gerekiyor. Şartlar ise;

  • Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla birlikte yaşama hak ve yükümlülüğüne aykırı davranılması

Bu maddeden anlayacağınız gibi ifade edilmek istenen, evden ayrılma gayesi ve beraberinde eve dönmemek için geçerli bir sebebiyle olmaksızın eve dönmeyen, Diğer eşi evden göndermeye zorlayan veya diğer eşin ortak konuta dönmesini haklı bir sebebi olmadan engelleyen eş konutu terk etmiş sayılır.

Terkin geçerli bir boşanma sebebi sayılabilmesi için aranan en önemli şartlardan birisi de, ter keden eşin kusurunun olmasıdır. Örnek verecek olursak eğer, askerlik vazifesini yerine getirmek için veya sağlık durumlarından dolayı tedavi gerekçesiyle, yada zorunlu iş seyehatları için bir süreliğine ortak konuttan ayrılmak. Bu davranışlar kusutlu sayılması ve ortak konutu terk ettiği gerekçesiyle dava açmak mümkün değildir.

Ancak geçerli bir nedeniniz olması gerekiyor. Ayrılma sebebi ortadan kalktıktan sonra, ortak konuta dönmeyen eş de terk etmiş olarak sayılacaktır. Kanun maddesinde açıkça belirtildiği gibi “ortak konuttan kovulan veya ortak konuta girmesi engellenen eş, terk edilen eş konumunda” olup terk nedeniyle boşanma hakkını haiz olan taraf olarak sayılacaktır. Terke zorlayan veya diğer eşin ortak konuta dönmesini haklı neden olmadan engelleyen eşin, açacağı terk sebebiyle boşanma davası, dava açma hakkını haiz olmadığından reddedebilir.

1.Terk durumunun en az 6 ay boyunca devam etmiş olması,

Ortak konuttan ayrı yaşama durumunun, doşanma davası içeriğine eklenmesinde “terk” olarak değerlendirilmesi içim, boşanma davasının açıldığı tarihten geriye doğru, en az 6 ay boyunca sürüyor olması şart. Bu 6 aylık süre zarfında, samimi olmayan ortak konuta dönüşler veya tekrar evden ayrılma durumları, hakkın kötüye kullanılmasıyla değerlendirilecektir. Bu bakımdan terk süresi kesintiye uğramamış gibi ele alınacaktır. Bir taraftan evi terk ettikten sonra gerçekleşen evlilik birliğinin gerektiği gibi, birlikte yaşama arzusuyla eve dönüş yapan eş, yeni sorunlardan dolayı ortak konuttan tekrar ayrılırsa söz konusu olan 6 aylık süre, ikinci ayrılışla beraber baştan işlenecektir.

  1. Terk edilen eş tarafınca, haklı sebeplere dayalı ihtar ile terk eden eşin ortak konuta dönmesi için uyarı yapılması.

Terk Nedeniyle Boşanma Davasına İlişkin Bilgiler

*** Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla başkasını terk ettiği ya da haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu hal devam etmekte ve istem üstüne hakim ya da noter doğrulusunda oluşturulan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan ya da haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engel olan eş de terk etmiş sayılır (4721 S. K. m. 164).

*** Davaya hakkı olan eşin istemi üstüne, hakim ya da noter, temeli incelemeden gerçekleştireceği ihtarda, terk eden eşe, iki ay içerisinde ortak konuta dönmesi ve dönmemesi halinde doğacak neticeler ile ilgili uyarıda bulunur. Bu ihtar, ilan yolu ile yapılır. Fakat, boşanma davası açmak amacıyla belirli zamanın dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz (4721 S. K. m. 164).

*** Boşanma ya da ayrılık davalarında yetki sahibi mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan evvelce son defa altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesidir (4721 S. K. m. 168).

*** Yerleşim yeri, bir kimsenin sıksık kalma niyetiyle oturduğu yerdir (4721 S. K. m. 19).

*** Görevli mahkeme, aile mahkemesidir (4787 S. K. m. 4).

*** Boşanmada yargılama, alttaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir (4721 S. K. m. 184):

Terk Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Terk nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içe-

rir dilekçemizdir.

 

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilemiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Ekte (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden … ve … adlarında iki çocukları bulunmaktadır. Çocukların biri …, diğeri ise … yaşında olup, her ikisi de küçüktür.

 

2-) Davalı eş, müvekkilemizi, …/…/… tarihinde nedensiz bir şekilde terk etmiştir. Bu durum, altı aydır devam etmektedir. Davalı eş, müvekkilemizi terk etmeden önceki son birkaç hafta boyunca, yaşamakta olduğu aile hayatından çok sıkıldığını, müvekkilemizde bir eş olarak aradığını bulamadığını ve çocukların, her geçen gün artan ihtiyaçları ile kendisini bunalttıklarını söyleyip durmuştur. Davalı eş, yakın çevresine de benzer anlatımlarda bulunmuştur. Bu husus, ekte (EK 2) sunulan tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın mahkemeniz huzurunda verecekleri ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır.

 

3-) Müvekkilemiz, …/…/… günü sabahı evden çıkıp bir daha geri dönmeyen davalı eşinin izini, eşinin işyerinden bir arkadaşının yardımı ile bulmuş ve yasal prosedüre uygun olarak, terk olayının üzerinden dört ay geçtikten sonra, …. … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile (EK 3), kendisine evine dönmesi için çağrıda bulunmuştur. Ancak, söz konusu ihtarnamenin tebliğinden bu yana geçen iki aylık süreye rağmen, yapılan çağrıya olumlu yanıt alamamıştır.

 

4-) Geçen bu süre boyunca, davalı eş, müvekkilemize ve çocuklarına karşı hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Bu süre boyunca, çocukların ve evin tüm gereksinimleri, müvekkilemiz ve ona maddi açıdan destek olmaya çalışan aile büyükleri tarafından karşılanmıştır. Tanıklarımız, bu konuda da ihtiyaç duyulacak bilgileri mahkemenize vereceklerdir.

 

5-) Müvekkilemiz, halen … adlı işyerinde asgari ücretle çalışmaktadır. Buna ilişkin işyeri bildirim yazısı, dilekçemiz ekinde (EK 4) sunulmuştur. Müvekkilemizin aldığı maaş ile kendisinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını tek başına karşılamasına olanak yoktur. Bu nedenle, dava süresince, müvekkilemiz için …TL ve her bir çocuk için …TL olmak üzere, toplam …TL tedbir nafakasına hükmedilmesini talep ediyoruz.

 

6-) Şimdiye kadar eşine ve çocuklarına karşı tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olan ve iyi bir eş ve iyi bir anne olabilmek için elinden geleni yapan müvekkilemiz lehine, evliliğinin bu şekilde sona ermek zorunda kalması nedeniyle … TL maddi tazminat da talep etmekteyiz.

 

7-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, eldeki davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 164, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4,                                             6100 S. K. m. 119, 240.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, tanık listesi,

                                                 … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtar-

namesi, işyeri bildirim yazısı, bilirkişi incelemesi.

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkilemize verilmesine, müvekkilemiz için aylık … TL ve müşterek çocukların her biri için aylık … TL olmak üzere, toplam … TL tutarında tedbir nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müvekkilemiz lehine … TL maddi tazminata, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

EKLER         : 1. Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,

  1. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

  1. … … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi,
  2. İşyeri bildirim yazısı,
  3. Kimlik cüzdanı fotokopisi,
  4. Bir adet özel yetkiyi içeren onaylı vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

 

Yargıtay Görüşleri

Ortak konuda yukarıdaki maddeden izah edildiği gibi, boşanma nedeni yapılabilecek koşullarda terk eden eşe karşı 6 ay itibaren dava açılması mümkün değil. Bunla alakalı konunun maddesine göre, terk tarihinden başlayarak 4 ay dolduktan sonra mahkeme veya noter aracılığıyla, terk eden eşin ikametgahı biliniyorsa o adrese, bilinmiyorsa eğer ilan yoluyla konuta geri dönmesi için ihtar yapılması şart. Bu ihtarın geçerli olması için mutlaka terk eden eşe geri dönmesi için süre tanınması ve sürenin en az 2 ay olması gerekiyor. Yargıtay bu sürenin 60 gün olarak tanınması durumunda dahi, uyarıyı geçersiz kılmaktadır.

Yargıtay kararlarında, söz konusu ihtarı geçerli kabul etmesi için, ihtardan sonra eve dönüş çağrısı yapılmış olan eşin, eşlerin birlikte seçtiği veya TMK madde 188 şartınca terk edilen eş tarafından seçilen yada mahkeme tarafınca belirlenen, bağımsız bir eve davet edilme koşulu aranıyor. Örnek verecek olursak eğer, terk edilen eşin, ihtar yoluyla, terk eden eşi geri dönmesi için çağırmış olduğu konutun, anne babasıyla birlikte yaşadığı ev olması durumunca Yargıtay bunun bağımsız bir ev olmamasından dolayı, terk eden eşin ihtara uymamasını haklı bulacaktır.

Bunla beraber Yargıtay kararlarına göre, terk edilen eşin ihtar çağrısı sonrası, samimi olması gerekiyor. Eşine şiddet uygulamış ve ortak konuttan eşin, geri dönmemesi için evin kilidini değiştiren eşin ihtarı da geçersiz sayılacaktır.

ÖNEMLİ: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. sayılı içtihadına göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve yanıt dilekçeleri ile kanıt listelerinde sair kanıtlar, her türlü kanıt, ve sair kanıtlar gibi ibarelerin bulunması halunda tarafların yemin kanıtine başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin kanıt yükü kendine düşen tarafa yemin önerilerinde bulunma hakkını hatırlatamayacağına karar verilmiş olup dilekçe örneğini hazırlarken bu konusu öneme almanızı önemle hatırlatmak isteriz.

Mahkeme Hakimine İlişkin

1 – Hakim, boşanma ya da ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen düşünce getirmedikçe, bunları kanıtlanmış sayamaz.
2 – Hakim, bu olgular ile ilgili lüzum resen, lüzum istem üstüne taraflara yemin öneremez.
3 – Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.
4 – Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.
5 – Boşanma ya da ayrılığın fer’i neticelerına dair anlaşmalar, hakim doğrulusunda onaylanmadıkça geçerli olmaz.
6 – Hakim, taraflardan birinin istemi üstüne duruşmanın saklı yapılmasına karar verebilir.

Dava Sonrası

*** Boşanma ya da ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı boyunca lüzumlu olan, bilhassa eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına dair geçici önlemleri resen alır (4721 S. K. m. 169)

*** Boşanma nedeni kanıtlanmış olursa, hakim boşanmaya ya da ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa dairse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya dairse, fakat ortak hayatın tekrardan kurulması mümkünlülüğü olduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir (4721 S. K. m. 170).

*** Boşanma halinda kadın, evlenme ile kazandığı şahsi halini korur; fakat, evlenmeden evvelceki soyadını tekrardan alır. Eğer kadın evlenmeden evvelce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir (4721 S. K. m. 173).

*** Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta çıkarı olduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği kanıtlanırsa, istemi üstüne hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi halunda bu iznin kaldırılmasını isteyebilir (4721 S. K. m. 173).

*** Mevcut ya da beklenilen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen mükemmel ya da daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan ideal bir parasal tazminat isteyebilir (4721 S. K. m. 174).

*** Boşanmaya sebep olan hadiseler yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan başka taraftan manevi tazminat olarak ideal miktarda bir para ödenmesini isteyebilir (4721 S. K. m. 174).

*** Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, eksikliği daha ağır olmamak koşuluyla geçimi amacıyla başka taraftan mali kuvveti oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün eksikliği aranmaz (4721 S. K. m. 175, 2.HD 2010/13218 E. 2010/15267 K.).

*** Boşanma davasında yayılan vekaletname asılın fotoğrafını taşımıyorsa genel vekaletname niteliğindedir. Genel vekaletname ile boşanma davası açılıp yargılama prosedürü yapılabilir. Fakat başka tarafın bu vekaletnameye itiraz etmesi halunda, boşanma davaları amacıyla verilebilecek vekaletnameye, vekalet verenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. (2.HD 2010/20854 E. 2011/2459 K.)

İHTAR ÖRNEKLERİ İÇİN

A-) Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İhtarı (4721 S. K. m. 164/1) (Noter Tarafından Gönderilen)
B-) Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İhtarı (Noter Tarafından Gönderilen)
C-) Terk Nedeniyle İhtar Kararı Verilmesi İstemi (Çekişmesiz Yargı) (6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre)

Alıntılar

2.HD 2011/949 E. 2011/2497 K.
2.HD 2010/707 E. 2010/1921 K.
2.HD 2010/8507 E. 2010/10920 K.
2.HD 2010/13905 E. 2011/14908 K.
2.HD 2009/1912 E. 2009/5348 K.
2.HD 2008/20693 E. 2010/2231 K.

Bir önceki yazımız olan Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

12 Aralık 2018
2.120 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir