0 544 421 21 22

Sosyal Medyada Biz}

Diyarbakır İcra Avukatı

Bu icra makalesi diyarbakır icra avukatı ERD Hukuk Bürosu tarafından yazılmıştır.

İcra Hukuku

İcra, halk arasında genel anlamda bir borcun tahsili anlamına gelse de kısmen doğrudur. Oysa ki genel anlamda icra, borçların tahsilinin yanı sıra Mahkeme Kararı gibi ilamların yerine getirilmesine aracılık etmektedir.

Örnek vermek gerekirse, bir boşanma davasında hükmedilen nafaka yada tazminatın tahsilinin yanı sıra velayeti verilen çocuğun teslimi için de icra takibi yapılmaktadır. Diğer yandan ortaklığın giderilmesi davasında bir evin satılması gerekirse bu da icra daireleri aracılığı ile yapılmaktadır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Takibi, kişilerin elinde bulundurdukları dayanak belge ile, yada belge olmadan talep ettikleri alacakları şekil şartı belirlenmiş olan Takip Talebine yazarak icra dairesine teslim etmekle başlar. Takip Talebinde gerçek kişilerde alacaklının imzasının bulunması gerekirken, Alacaklı şirket olduğunda şirket yetkilisinin imzasını içermelidir. Bunun yanı sıra vekaleten yapılan takiplerde avukatın imzası gerekmektedir. İcra Takibi hukuksal bir işlem olduğundan iş takibinde yalnızca avukata vekalet verilebilir. Bunun dışında avukat harici kişilerin vekalet ile icra takibi başlatması mümkün değildir.

Takibin başlatılmasındaki bir diğer husus ta icra takibi için alınan harçlar ilgili icra dairesinin bankadaki hesabına yatırılmaktadır. Nakit ödemeler kabul edilmemektedir. Ankara da her icra dairesinde Vakıflar Bankası’nın pos makineleri bulunmakta olup Vakıfbank Hesap Kartı (Kredi Kartı kabul edilmemektedir) ile de sıra beklemeden ve hızlı bir şekilde ödeme yapılabilecektir.
Takip Talebi Hangi Daireye Verilecektir?

Takip Talebi, birden çok icra müdürlüğü bulunan yerlerde tevzi işlemine tabi tutulmaktadır. Örnek olarak Ankara ilinde 32 adte icra dairesi bulunmaktadır. Bu sebeple öncelikli olarak Tevzi Bürosuna müracat edilerek icra takibi yapılacak icra dairesinin öğrenilmesi gerekmektedir. Avukatlar ise her yıl belirlen kota sınırına kadar bir kez tevzi yaptıklarından her takip için ayrı bir tevziye tabi olmazlar ve yıl boyunca aynı icra dairesi ile çalışırlar.

Takip Talebinde;

Alacaklı adı, soyadı, unvanı, adresi, TC kimlik numarası, banka hesap numarası
Varsa avukatının adı, soyadı, vergi dairesi ve banka hesap numarası
Borçlunun adı, soyadı, unvanı, adresi
İlamlı takiplerde varsa avukatının adı, soyadı, adresi
Alacak tutarı
Takip Dayanağı
Takip türü

bilgileri yer almalıdır. Eksiklik halinde takibin iptali gündeme gelecektir.

İcra Takibi Sonrası Hangi İşlemler Yapılır?

İcra Takip Talebi teslim edildikten sonra İlgili İcra Dairesi takip talebinde belirtilen takip türüne göre ödeme emri hazırlayarak borçlu yada borçlulara tebligat hükümlerine göre göndermektedir. Takip türüne göre belirlenen süre içerisinde ise ödeme yapılmadığı takdirde alacaklının talebiyle haciz işlemleri yapılabilmektedir. Ödeme yapılır ise alacaklının icra takip talebinde belirttiği banka hesap numarasına ödeme yapılacaktır.
İcra Daireleri Nerededir?

İcra Daireleri genellikle Adliye içerisinde olmakla birlikte yoğunluğa göre ayrı bir ek binada da yer alabilmektedir. Ankara ilinde yaşanan yoğunluktan dolayı Sıhhiye de adliye içerisinde bulunan İcra Daireleri Yenimahalle ilçesinde Toptancı Halinin bulunduğu bölgedeki ek binaya taşınmıştır. Bu sebeple Ankara da icra işlemleri yapacak olanların ek binaya gitmeleri gerekmektedir.

İCRA – İFLAS – BORÇLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLI TAKİP VE DAVALAR

İlamlı İcra Takipleri
İlamsız İcra Takipleri
Kambiyo Senetlerine İlişkin İcra Takipleri
Kira Alacakları İlişkin İcra Takibi
Rehnin Paraya Çevrimesi İcra Takipleri
İpoteğin Paraya Çevirilmesine İlişkin Takipleri
İcra Takibine – Borca İtiraz
İtirazın İptaline İlişkin Davalar

Ayrıca İcra Avukatı olarak özel bir avukatlık sıfatı olmamakla birlikte avukatın çalışma alanından dolayı çevresinde bu sıfatla anılmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde her avukat her türlü davayı takip edebildiğinden İcra Avukatı olmak için kanundan kaynaklı farklı bir çalışma gerekmemektedir.

 

İlamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi

Alacağını borçludan tahsil edemeyen bir alacaklı ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip yolundan birisini seçebilecektir. İlamlı takip bir mahkeme kararını dayanak gösterirken ilamsız icra takibinde böyle bir şey söz konusu değildir. Aralarındaki fark birinin mahkeme kararına istinaden başlatılmasıdır. Alacaklı veya icra avukatı direk yetkili icra dairesine başvuru yaparak borcunu ödemeyen borçlu kişi veya şirket için ödeme emri tebliğe çıkarttırır. İlamsız takibin bir diğer ismi; adi haciz yoluyla takiptir.

Yetkili icra dairesi nasıl belirlenmektedir ?

Yetkili icra dairesi alacaklının icra takibini hangi icra müdürlüğünde başlatması gerektiğini belirten tanıma verilen isimdir. İlamlı takipler İ.İ.K madde 34 uyarınca ülkemizdeki her icra dairesinde başlatılabilmektedir. Para ve teminat borcunu konu alan ilamsız icra takiplerde İ.İ.K madde 50/1 ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri kanunundaki hükümler esas alınmaktadır. Bu kanunlar uyarınca; “ para ve teminat borcunu konu alan ilamsız icra takiplerinde HMK madde 6 uyarınca borçlunun ikametgâhı bulunan yer icra dairesinde, eğer para alacağı bir sözleşmeden doğmuş ise İ.İ.K m. 50/1; HMK madde 10 uyarınca sözleşmenin akdedildiği veya sözleşmenin ifa edileceği yerde bulunan icra daireleri yetkilidir. Para borçları götürülecek borçlardan olduğu için, sözleşmenin ifa edileceği yer alacaklının ikametgâhı olacaktır.

Takip talebi nedir ?

Takip talebi alacaklı veya icra avukatının taleplerini havi bir başvuru dilekçesi olarak tanımlanabilir. İcra müdürlüğüne sözlü ya da yazılı olarak veya elektronik ortam aracılığı ile gönderilir. Takip talebi içeriğinde şu hususlar yer almaktadır;

Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı;
Alacaklı veya icra avukatı adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri;
Alacaklının şayet varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası
Alacaklının şöhret ve yerleşim yeri
Şayet alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri,
Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı
Borçlunun, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası,
Borçlunun şöhret ve yerleşim yeri,
Şayet icra takibi bir terekeye yapılıyor ise, kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı,
Mirasçıların, eğer biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası,
Mirasçıların şöhret ve yerleşim yerleri,
Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün,
Alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi,
Alacak bir senede dayanıyorsa, senedin tarih ve numarası bildirilerek aslının veya örneğinin ibrazı,
Takip yollarından (haciz veya iflas) hangisinin seçildiğinin beyanı,
Alacaklı veya icra avukatının imzası ve icra takibinin tarihi.

Ödeme emri nedir ?

Alacaklı veya icra avukatının icra müdürlüğüne başvurması akabinde İ.İ.K madde 60 uyarınca icra müdürü takip talebinin icra ve iflas kanununda öngörülen şartları içerdiğine dair karar verir ve borçluya tebliğe çıkartılmak üzere ödeme emri düzenler. Ödeme emrinde içeriğinde şu hususlar yer almaktadır;

Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi,
Borcun ve faizin miktarı,
Teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,
Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi gerektiği aksi taktirde icra takibinde senedin kendisinden sadır sayılacağı hususu
Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması gerektiği aksi taktirde itirazın kaldırılmasına karar verileceği hususu,
Borcun tamamına veya bir kısmına ya da alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi ihtarını,
Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarda yazılı 7 günlük süre içerisinde İ.İ.K 74. Madde uyarınca mal beyanında bulunması ve bulunmazsa tazyik hapsiyle cezalandırılacağı hususu,
Borçlunun mal beyanında bulunmaması veya hakikate aykırı beyanda bulunması halinde ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarı ile borç ödenmez veya borca itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği hususu.

Ödeme Emrine İtiraz Nedir ?

Ödeme emrini tebliğ alan borçlu özel veya tüzel kişi, İ.İ.K madde 62/1 uyarınca yedi (7) gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak takibin yapıldığı icra müdürlüğüne itiraz edebilir. Bu İtiraz, icra müdürlüğünün yetkili olmadığına, takip konusu alacağın tamamına veya bir kısmına veyahut takip konusu alacak bir senede dayanıyorsa senedin altında bulunan imzaya ilişkin yapılabilmektedir. Usulüne uygun biçimde yapılmış olan bir itiraz, İ.İ.K madde 66/1 uyarınca alacaklı veya icra avukatı tarafından başlatılmış olan icra takibini durdurur.

icra Avukatı sayfası altında veri tabanımızda kayıtlı olan icra Avukatlarının telefon numarasına, adresine ve diğer iletişim bilgilerine ulaşabilir, icra avukatına soru sorabilir ve hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir

İletişim