0 544 421 21 22

Sosyal Medyada Biz}

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Ceza İnfazının İstemi Dilekçesi

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Ceza İnfazının İstemi Dilekçesi

Bu yazı diyarbakır avukat ERD Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

DİLEKÇE METNİ HAZIRLANIRKEN 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA 671 SAYILI KHK İLE EKLENEN GEÇİCİ 6. MADDESİNİN ÖZELLİKLE SUÇUN İŞLENİŞ TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİ ÖNERİRİZ.

*** 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun;

a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan bir yıllık süre iki yıl,

b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan üçte ikilik oran yarısı,

olarak uygulanır.

*** Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,

b) Çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

*** Açık ceza   infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.

*** İnfaz usulünden;

a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler,

b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler,

diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adli Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmelidir.

*** Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlüler yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanamazlar. 

*** Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,

b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,

c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,

d) Belirlenen programlara katılması,

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir. (5275 S. K. m. 105/A)

*** Hükümlünün;

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,

b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,

hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verilir.

*** Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler ile kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.

*** Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.

*** Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. (5275 S. K. m. 105/A)

 

Dilekçe Örneği


…. CEZA İNFAZ KURUMU’NA/ … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA/

… İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

İSTEM SAHİBİ (HÜKÜMLÜ) :

 

MÜDAFİİ                                   :

 

KONU                                         :

 

AÇIKLAMALAR                     :

 

1-) Müvekkilimiz, ….. suçundan …. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…. E …/… K. sayılı dosyası üzerinden … yıl …. ay hapis cezasına çarptırılmış; söz konusu cezasını …. Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda çekmekte olup cezaevinde geçirmesi gereken … ay cezası kalmıştır.

 

2-) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 150/A maddesine göre; Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

 

  1. a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,

 

  1. b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

 

koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.”

 

17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 671 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum Ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici 6. madde ile “…. 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl’lık süre “iki yıl” …. olarak uygulanır” şeklinde bir düzenleme getirilmiş olup müvekkilimiz ilgili hükmünden yararlanmak istemektedir.

 

İSTEM VE SONUÇ                                    : Müvekkilimizin hapis cezasının kalan kısmının ilgili hüküm doğrultusunda denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilmesini saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

 

Hükümlü Müdafii

Av.

Bir önceki yazımız olan Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu başlıklı makalemizde Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması suçu, Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması suçu cezası ve Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması yargıtay kararları hakkında bilgiler verilmektedir.

30 Aralık 2018
125 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir

İletişim