Sosyal Medyada Biz}

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası

Suç işleme ile alakalı olarak boşanma davası açabilmek için Diyarbakır Boşanma Avukatı olarak hizmet veren ERD Hukuk Bürosuna müracaat edebileceğinizi unutmayın.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası Tanım

Medeni Kanun’a göre boşanmanın farklı sebeplerine dayalı olarak davalar açılabilmektedir. Bu tip nedenler arasında eşlere karşı ya da diğer vatandaşları içeren suçların doğmasından dolayı boşanma davası açılabilmektedir. Eşe karşı şiddet, aldatma ya da onur kırıcı davranışlarda bulunmak boşanmanın temel sebepleri arasında yer alabilmektedir. Aynı zamanda da Türk Ceza Kanunu’na aykırı olan davranışlarda bulunulması halinde de karşı tarafın boşanmayı talep etme hakkı bulunmaktadır. Yalnız bu tip suçların evlenme işleminin gerçekleştiği süre zarfından sonraki dönemde de gerçekleşmektedir. Suçların işlenmesi durumunda evlilik kurumunun devam etmesi beklenmeyeceği için tek celselik bir dava sonrasında da evliliğin sonlandırılacağı da görülmektedir.

Suç İşleme – Yüz Kızartıcı Suç Sebebiyle Boşanma Davası Açmak

Yüz kızartıcı bir suç işlenmesi ve bu suça bağlı olarak da masum olan eşin hayatının çekilmez hale gelmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Yargıtay, bu tip durumların meydana gelmesi halinde de gereken işlemleri gerçekleştirerek; boşanma hakkında genel olarak olumlu yargıları sağlayacaktır. Eşin harekete geçerek boşanma davası açması halinde de aile mahkemeleri devreye girecek ve cezanın hükmünü kısa bir sürede de verebilecektir. Aynı zamanda ceza mahkemesinin onayacağı hüküm dahilinde de mahkemenin vereceği karar da kesin hale gelebilecektir. Bu dava süresince diğer davanın sonucu bekleneceğinden dolayı herhangi bir biçimde zaman aşımı durumu söz konusu olmayacaktır. Bekletici meselelerden kaynaklı olarak da bu kriter ortaya çıkan bir durumdur.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma’da Önemli Hususlar

*** ÖNEMLİ UYARI: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. sayılı içtihadına göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve yanıt dilekçeleri ile kanıt listelerinde sair kanıtlar, her türlü kanıt, ve sair kanıtlar gibi ibarelerin bulunması durumunda tarafların yemin kanıtine başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin kanıt yükü kendine düşen tarafa yemin önerilerinde bulunma hakkını hatırlatamayacağına karar verilmiş olup dilekçe örneğini hazırlarken bu konusu öneme almanızı önemle hatırlatmak isteriz.

Önemli Bilgiler

*** Eşlerden biri ufak düşürücü bir suç işler ya da haysiyetsiz bir yaşam sürer ve bu sebeplerden dolayı onunla beraber yaşaması başka eşten beklenemezse, bu eş her vakit boşanma davası açabilir (4721 S. K. m. 163).

*** Boşanma ya da ayrılık davalarında yetki sahibi mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan evvelce son defa altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesidir (4721 S. K. m. 168).

*** Yerleşim yeri, bir kimsenin sıksık kalma niyetiyle oturduğu yerdir (4721 S. K. m. 19).

*** Görevli mahkeme, aile mahkemesidir (4787 S. K. m. 4).

*** Boşanmada yargılama, alttaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir (4721 S. K. m. 184):

Davaya İlişkin

1. Hakim, boşanma ya da ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen düşünce getirmedikçe, bunları kanıtlanmış sayamaz.
2. Hakim, bu olgular ile ilgili lüzum resen, lüzum istem üstüne taraflara yemin öneremez.
3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.
4. Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.
5. Boşanma ya da ayrılığın fer’i sonuçlarına dair anlaşmalar, hakim doğrulusunda onaylanmadıkça geçerli olmaz.
6. Hakim, taraflardan birinin istemi üstüne duruşmanın saklı yapılmasına karar verebilir.

*** Boşanma ya da ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı boyunca lüzumlu olan, bilhassa eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına dair geçici önlemleri resen alır (4721 S. K. m. 169)

*** Boşanma nedeni kanıtlanmış olursa, hakim boşanmaya ya da ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa dairse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya dairse, fakat ortak yaşamın tekrardan kurulması mümkünlülüğü olduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir (4721 S. K. m. 170).

*** Boşanma durumunda kadın, evlenme ile kazandığı şahsi halini korur; fakat, evlenmeden evvelceki soyadını tekrardan alır. Eğer kadın evlenmeden evvelce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir (4721 S. K. m. 173).

*** Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta çıkarı olduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği kanıtlanırsa, istemi üstüne hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi durumunda bu iznin kaldırılmasını isteyebilir (4721 S. K. m. 173).

*** Mevcut ya da beklenilen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen mükemmel ya da daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan ideal bir parasal tazminat isteyebilir (4721 S. K. m. 174).

*** Boşanmaya sebep olan hadiseler yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan başka taraftan manevi tazminat olarak ideal miktarda bir para ödenmesini isteyebilir (4721 S. K. m. 174).

*** Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, eksikliği daha ağır olmamak koşuluyla geçimi amacıyla başka taraftan mali kuvveti oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün eksikliği aranmaz (4721 S. K. m. 175, 2.HD 2010/13218 E. 2010/15267 K.).

*** Boşanma davasında yayılan vekaletname asılın fotoğrafını taşımıyorsa genel vekaletname niteliğindedir. Genel vekaletname ile boşanma davası açılıp yargılama prosedürü yapılabilir. Fakat başka tarafın bu vekaletnameye itiraz etmesi durumunda, boşanma davaları amacıyla verilebilecek vekaletnameye, vekalet verenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. (2.HD 2010/20854 E. 2011/2459 K.)

 

Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :
(
Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin )
ADRES :
(
Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin )
DAVALI :

ADRESİ :

KONU :
Suç işleme nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

DAVA DEĞERİ :
(
Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda )
AÇIKLAMALAR :

1-)
Müvekkilemiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Ekte (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden … ve … adlarında … çocukları bulunmaktadır. Çocukların biri …, diğeri ise … yaşında olup, her ikisi de küçüktür.
2-)
Davalı eş, üzerine atılı bulunan çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle, … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/… E. Sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama sonucu, adı geçen mahkemenin …/… K. sayılı kararı ile, 5237 sayılı yasanın 103/2 maddesi gereğince, … yıl ağır hapis cezasına mahkum olmuştur. Söz konusu karar, davalı eşin müdaffince temyiz edilmiş olsa da, Yargıtay onamasından geçerek, …/…/… tarihinde kesinleşmiştir (EK 2) .
3-)
Sözü edilen mahkumiyet, davalıyı olduğu kadar, müvekkilemizi de üçüncü kişiler nezdinde rezil etmiş, müvekkilemiz, çocuklarıyla beraber, davalı ile birlikte yaşamakta olduğu … ilini terk ederek, anne ve babasının yanına yerleşmek zorunda kalmıştır. İstismara uğrayan küçüğün komşu çocuğu olduğu da düşünüldüğünde, durum müvekkilemiz bakımından fevkalade kötü bir hal almaktadır. Bu husus, ekte (EK 3) sunulan tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın mahkemeniz huzurunda verecekleri ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır.
3-)
Müvekkilemiz, ev hanımı olup, herhangi bir gelire sahip değildir. Şu anda, çocuklarıyla birlikte, kendi anne ve babasının yanında kalmaktadır. Anne ve babasının ekonomik durumları iyi olmadığından, onlardan yeterli destek alamamaktadır. Müşterek çocukların her ikisi de henüz küçük olup, anne bakımına ve ilgisine muhtaç durumdadırlar. Kaldı ki, davalı eş, halihazırda hapiste olduğundan, çocuklara bakacak başka kimse de yoktur. Bu nedenle, dava süresince, müvekkilemiz için … TL, her bir çocuk için … TL olmak üzere, toplam … TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.
6-)
Ayrıca , açıklamaya çalıştığımız nedenlerle evliliğini sonlandırmak zorunda kalan ve kamuoyu önünde çok zor bir duruma sürüklenen müvekkilemiz için …TL maddi, …TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminat talep ediyoruz.
HUKUKİ NEDENLER :
4721 S. K. m. 163, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4,   6100 S. K. m. 240, 266.
HUKUKİ DELİLLER :
Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, Kesinleşme şerhli … .. Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. …/…. K. mahkeme ilamı, tanık beyanları.
SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilemize verilmesine, müvekkilemiz için aylık … TL ve müşterek çocukların her biri için aylık … TL olmak üzere, toplam … TL tutarında tedbir nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müvekkilemiz lehine … TL maddi, … TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…
EKLER :
1.
Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,2.
Kesinleşme şerhli … .. Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. …/…. K. mahkeme ilamı,3.
Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
4. Bir adet özel yetkiyi içeren onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili
Av.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası dışında diğer nedenleri merak ediyorsanız boşanma sebepleri adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Diyarbakır Boşanma Davası Avukatları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

29 Kasım 2018
640 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir