Sosyal Medyada Biz}

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası hakkında bilgi almak ve işlem başlat için Diyarbakır‘da bulunan Diyarbakır Boşanma Avukatı ERD Hukuk Bürosu ile iletişime geçebileceğinizi unutmayın.

Genel Olarak Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Medeni Kanun’a göre herhangi bir akıl hastalığı bulunan kişilerin evlenmesine izin verilmemektedir. Aynı durum evli olan kişilerin herhangi bir sebepten dolayı bilinç kaybına uğraması ya da akli dengesini kaybetmesi sonrasında da mahkeme tarafından boşanma davası kısa süre içerisinde onanabilmektedir. Eşlerden birinin akıl hastası olmasından dolayı evlilik kurumunun yürütülmesi söz konusu değilse mahkemeye başvurulması halinde kısa sürede olumlu yönde sonuçlanacak olan mahkemeler ortaya çıkabilecektir. Ancak kişinin aklının yerinde olmadığı sağlık heyeti tarafından raporlandırılarak belli bir tedavi süreci içerisinde yer aldığı da belgelenmek durumundadır.  Hayatın müşterekliğini engelleyecek olan bu durum da boşanmanın ana sebeplerinden bir tanesi olarak da değerlendirilebilecektir.

Akıl hastalığına bağlı dava dosyasının devreye girmesi halinde eşlerin yaşadığı alan da inceleme altına alınmaktadır. Ne şekilde bir hayat sürüldüğüne dair incelemeler de dava içerisinde yerini alabilen bir durum olarak görülmektedir. Hasta olan eşin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair açıklamalar da belgeli bir biçimde sunularak; herhangi bir biçimde iyileşmeye dair herhangi bir tedavinin bulunmadığına kanaat gelmesi halinde mahkeme tarafından boşanma işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Sağlık raporları dahilinde başlayacak olan bu dava aile mahkemelerinin devraldığı bir durum olarak ifade edilecektir. Davacı olan eşin bu işlemleri yerine getirmesi halinde mahkeme kararı kısa süre içerisinde sonuçlanarak; davacının lehine karar alarak tarafların boşanma işlemini de gerçekleştirecektir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Medeni Kanun

Medeni Kanun’a göre herhangi bir akıl hastalığı bulunan kişilerin evlenmesine izin verilmemektedir. Aynı durum evli olan kişilerin herhangi bir sebepten dolayı bilinç kaybına uğraması ya da akli dengesini kaybetmesi sonrasında da mahkeme tarafından boşanma davası kısa süre içerisinde onanabilmektedir. Eşlerden birinin akıl hastası olmasından dolayı evlilik kurumunun yürütülmesi söz konusu değilse mahkemeye başvurulması halinde kısa sürede olumlu yönde sonuçlanacak olan mahkemeler ortaya çıkabilecektir. Ancak kişinin aklının yerinde olmadığı sağlık heyeti tarafından raporlandırılarak belli bir tedavi süreci içerisinde yer aldığı da belgelenmek durumundadır.  Hayatın müşterekliğini engelleyecek olan bu durum da boşanmanın ana sebeplerinden bir tanesi olarak da değerlendirilebilecektir.

Akıl hastalığına bağlı dava dosyasının devreye girmesi halinde eşlerin yaşadığı alan da inceleme altına alınmaktadır. Ne şekilde bir hayat sürüldüğüne dair incelemeler de dava içerisinde yerini alabilen bir durum olarak görülmektedir. Hasta olan eşin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair açıklamalar da belgeli bir biçimde sunularak; herhangi bir biçimde iyileşmeye dair herhangi bir tedavinin bulunmadığına kanaat gelmesi halinde mahkeme tarafından boşanma işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Sağlık raporları dahilinde başlayacak olan bu dava aile mahkemelerinin devraldığı bir durum olarak ifade edilecektir. Davacı olan eşin bu işlemleri yerine getirmesi halinde mahkeme kararı kısa süre içerisinde sonuçlanarak; davacının lehine karar alarak tarafların boşanma işlemini de gerçekleştirecektir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Yargıtay’da Önemli Hususlar

*** ÖNEMLİ UYARI: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. sayılı içtihadına göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve yanıt dilekçeleri ile kanıt listelerinde sair kanıtlar, her türlü kanıt, ve sair kanıtlar gibi ibarelerin bulunması durumunda tarafların yemin kanıtine başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin kanıt yükü kendine düşen tarafa yemin önerilerinde bulunma hakkını hatırlatamayacağına karar verilmiş olup dilekçe örneğini hazırlarken bu konusu öneme almanızı önemle hatırlatmak isteriz.

Tanımlar

 

*** Akıl hastalığı özel ve nisbi bir boşanma nedenidir.

*** Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak yaşam başka eş amacıyla çekilmez duruma gelirse, hastalığın geçmesine imkan bulunmadığı resmi sıhhat kurulu raporuyla belirleme edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir (4721 S. K. m. 165).

*** Boşanma ya da ayrılık davalarında yetki sahibi mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan evvelce son defa altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesidir (4721 S. K. m. 168).

*** Yerleşim yeri, bir kimsenin sıksık kalma niyetiyle oturduğu yerdir (4721 S. K. m. 19).

*** Görevli mahkeme, aile mahkemesidir (4787 S. K. m. 4).

*** Boşanmada yargılama, alttaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir: (4721 S. K. m. 184)

Davaya İlişkin

 

1-) Hakim, boşanma ya da ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen düşünce getirmedikçe, bunları kanıtlanmış sayamaz.

2-) Hakim, bu olgular ile ilgili lüzum resen, lüzum istem üstüne taraflara yemin öneremez.

3-) Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.

4-) Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.

5-) Boşanma ya da ayrılığın fer’i sonuçlarına dair anlaşmalar, hakim doğrulusunda onaylanmadıkça geçerli olmaz.

6-) Hakim, taraflardan birinin istemi üstüne duruşmanın saklı yapılmasına karar verebilir.

*** Boşanma ya da ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı boyunca lüzumlu olan, bilhassa eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına dair geçici önlemleri resen alır (4721 S. K. m. 169)

*** Boşanma nedeni kanıtlanmış olursa, hakim boşanmaya ya da ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa dairse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya dairse, fakat ortak yaşamın tekrardan kurulması mümkünlülüğü olduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir (4721 S. K. m. 170).

*** Boşanma durumunda kadın, evlenme ile kazandığı şahsi halini korur; fakat, evlenmeden evvelceki soyadını tekrardan alır. Eğer kadın evlenmeden evvelce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir (4721 S. K. m. 173).

*** Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta çıkarı olduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği kanıtlanırsa, istemi üstüne hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi durumunda bu iznin kaldırılmasını isteyebilir (4721 S. K. m. 173).

*** Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, eksikliği daha ağır olmamak koşuluyla geçimi amacıyla başka taraftan mali kuvveti oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün eksikliği aranmaz (4721 S. K. m. 175, 2.HD 2010/13218 E. 2010/15267 K.).

*** Boşanma davasında yayılan vekaletname asılın fotoğrafını taşımıyorsa genel vekaletname niteliğindedir. Genel vekaletname ile boşanma davası açılıp yargılama prosedürü yapılabilir. Fakat başka tarafın bu vekaletnameye itiraz etmesi durumunda, boşanma davaları amacıyla verilebilecek vekaletnameye, vekalet verenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. (2.HD 2010/20854 E. 2011/2459 K.)

*** Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sıhhat kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler (4721 S. K. m. 133).

*** Eşlerden birisinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması mutlak butlan nedenidir (4721 S. K. m. 145).

 

Dilekçe Örneği

 

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

 

DAVACI                                :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Akıl hastalığı nedeniyle boşanma ve nafaka istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilemiz, davalı eşi ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından  da anlaşılacağı üzere, çiftin bu evliliklerinden … ve … adlarında iki çocuğu bulunmaktadır. Çocukların biri … yaşında, diğer ise … yaşında olup, her ikisi de küçüktür.

 

2-) Çiftin evliliğinden bir süre sonra, davalı eşin huylarında ve davranışlarında bir takım değişiklikler olmuştur. Öyle ki, davalı eş, giderek daha dengesiz hale gelen davranışlar sergilemeye, herhangi bir konuda karar vermede ciddi güçlükler yaşamaya ve gerçekte olmayan bazı şeyleri gerçekten olmuş gibi duyumsamaya ve yaşamaya başlamıştır. Bu arada, davalı eşte, önceden hiç görülmeyen yoğun bir unutkanlık da baş göstermiştir.

 

3-) Gelişmeler üzerine, müvekkilemizin girişimleriyle ciddi bir sağlık taramasından geçen davalı eşe … teşhisi konmuştur. … Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenmiş bulunan rapordan (EK 2) da açıkça anlaşılabileceği üzere, adı geçen hastalık, tıbben kesin tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olup, ancak belli bir seviyede kontrol atında tutulabilmektedir. Değinilen raporda, davalı eşin belli bir süre müşahade altında tutulması gerektiği hususu da açıkça belirtilmiştir.

 

4-) Söz konusu durum nedeniyle, çiftin ortak yaşamı giderek çekilmez hale gelmiştir. Davalı eşin içine düştüğü bu olumsuz durum, henüz küçük olan ortak çocuklar bakımından zaman zaman ciddi bir tehlike dahi oluşturmaktadır. Bu son husus, mahkemenizin uygun görmesi halinde, tanık listesinde (EK 3) isimleri ve adresleri yazılı bulunan tanıklarımızın konuya ilişkin olarak verecekleri ifadelerle açıklığa kavuşacaktır. Kaldı ki, müşterek çocukların her ikisi de henüz küçük olup, anne bakımına ve ilgisine muhtaçtır. Bu nedenle, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmasına, çiftin boşanmasına karar verildiğinde ise, velayetlerinin müvekkilemize verilmesini talep ediyoruz.

 

5-) Müvekkilemiz, ev hanımı olup, herhangi bir gelire sahip değildir. Şu anda, çocuklarıyla birlikte, kendi anne ve babasının yanında kalmaktadır. Anne ve babasının ekonomik durumları iyi olmadığından, onlardan yeterli destek alamamaktadır. Müşterek çocukların her ikis de henüz küçük olup, anne bakımına ve ilgisine muhtaç durumdadırlar. Bu nedenle, dava süresince, müvekkilemiz için … TL, her bir çocuk için … TL olmak üzere, toplam … TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.

 

6-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 165, 168, 169, 175, 182, 4787 S. K. m. 4,                                                    6100 S. K. m. 240, 266.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopisi, …/…/… tarihli rapor, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilemize verilmesine, müvekkilemiz için aylık … TL ve müşterek çocukların her biri için aylık … TL olmak üzere, toplam … TL tutarında tedbir nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

EKLER         1. Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,

  1. …/…/… tarihli …. Hatanesi’nin … sayılı raporu,
  2. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

  1. Bir adet özel yetkiyi içeren onaylı vekaletname örneği.

 

 

 

Davacı Vekili

Av.

 

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası haricinde eşler arasındaki diğer ayrılma nedenlerini merak ediyorsanız;  boşanma sebepleri adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

29 Kasım 2018
603 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir