Sosyal Medyada Biz}

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile boşanma davası açmak için belgeleriniz ile birlikte Diyarbakır Boşanma Avukatı olan ERD Hukuk Bürosu yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin sarsılmasına dayalı boşanma davaları, çiftlerin türlü türlü nedenlerden dolayı ayrılma taleplerini içermektedir. Bu tip davaları her iki taraf anlaşmalı olarak açabilmelerinin yanında tek taraflı olarak da mahkemeye başvuru yapılabilmektedir. Şiddetli geçimsizlik genel adıyla bilinen bu tip dava biçimlerinde farklı farklı sebepler boşanmaya gidilmesinde baz alınan durumlar olarak görülebilmektedir. Evlilik birliğinin sarsılması durumuna bağlı olan gelişmelerden bir tanesi ise çiftlerden bir tanesinin evliliğin gerekliliklerini yerine getirmemesi durumları da gözlemlenebilmektedir. Evlilik şartlarının yerine getirilmemesi aşamasında aile mahkemeleri Medeni Kanun’a göre boşanmayı sonuçlandırabilecektir.

Şiddetli Geçimsizlik ile Evlilik Birliğinin Sarsılması

Şiddetli geçimsizliğe bağlı boşanma davaları esnasında çekişmeli boşanma adı verilen bir tabire sık sık rastlayabilmek mümkündür. Taraflardan birbirlerinin tam tersi olacak şekilde hareket etmeleri durumu olarak tanımlanmaktadır. İddia ve savunmaların bu şekilde gerçekleşmesi sürecin uzaması sonucunu ortaya koymaktadır. Yargılama sonrasında haklı olan tarafın bulunması işleneceği için mahkemenin uzlaşı yolunu izlemesi sonrasında boşanmanın gerçekleşebildiği de gözlemlenebilecektir. Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası açmak için gerekli belgeleri avukatınıza sizin iletmeniz gerekmektedir. Belgeler ile birlikte yapılacak olan boşanma davası başvuruları süreci hızlandıracaktır. Böylelikle boşanma isteğiniz hızlı bir şekilde işleme alınacak ve nihai karar ile sonuçlanacaktır. Davanın ertelenmesini ve diğer tarafın itirazlarını dikkate almamak için deliller sunmak şarttır.

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Avukatı

Usulüne uygun bir biçimde açılacak olan boşanma davalarında avukat tutmak da gerekli olan bir durum olarak ifade edilmeyecektir. Yeterli oranda hukuki bilgilere sahip olan kişilerin avukat yönlendirmeleri ile hareket edebileceklerdir. Menfaatlerini koruyarak bu davayı en uygun biçimde sonuçlandırabilmeleri de söz konusu olmaktadır. Tüm durumların inceleneceği dava esnasında ilk olarak tarafların uzlaşıya davet edilmesi de aile mahkemeleri tarafından gerçekleştirilecek olarak da ifade edilecektir.

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

 

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, na-

faka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

 

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilemiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Ekte (EK-1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden … ve … adlarında … çocukları bulunmaktadır. Çocukların biri …, diğeri ise … yaşında olup, her ikisi de küçüktür.

 

2-) Müvekkilemiz ile davalı eşi arasında evliliklerinin ilk zamanlarında başlayan anlaşmazlıklar, günden güne artarak, günümüze kadar devam etmiştir. Anlaşmazlıkların temelinde, müvekkilemizin kayınvalidesinin ve kayınpederinin çiftin evliliklerine fazlasıyla karışması ve davalı eşin de, her defasında, annesinin ve babasının etkisinde kalarak hareket etmesi yatmaktadır. Bu durumda daha da hırslanan davalı eş zaman zaman müvekkilemizi tartaklamaktan, vurmaktan da geri kalmamaktadır. Bu husus, mahkemeniz huzurunda dinlenmelerini istediğimiz ve dilekçemiz ekinde (EK-2) sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır. Müvekkilemizin, davalı eşi ile olan birlikteliğine yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen birkaç geçmiş girişimi de bu nedenle başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

 

3-) Müvekkilemizin, her ikisi de henüz küçük olan müşterek çocuklarının hatırı için, yaklaşık … yıldır zoraki olarak devam ettirdiği işbu birliktelik, artık taraflar bakımından çekilmez hale gelmiştir. Müvekkilemiz ile davalı eşi arasında hemen her gün yaşanan tartışmalar ve kavgalar, müşterek çocukların psikolojisini de olumsuz etkilemektedir. Öyle ki, henüz okula gitmeyen …, son birkaç aydır sürekli olarak yatağını ıslatmakta, ilkokul … sınıfa devam eden … ise, sık sık okuldan ceza alarak eve dönmektedir. Derslerindeki başarısızlığı da cabasıdır. Bu konu ile ilgili olarak, … Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü uzmanlarınca düzenlenmiş olan …/…/… tarihli rapor (EK-3) ile … İlkokulu Disiplin Kurulu tarafından çeşitli tarihlerde verilen disiplin cezalarına ilişkin tutanaklar (EK-4), mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur.

 

4-) Eşler arasında edinilmiş malların taksimi ve müşterek çocukların velayeti konularında da anlaşma sağlanamadığı için, yapılacak bir protokol çerçevesinde anlaşmalı olarak boşanmaları da mümkün olmamıştır.

 

5-) Müvekkilemiz, ev hanımı olup, herhangi bir gelire sahip değildir. Şu anda, çocuklarıyla birlikte, kendi anne ve babasının yanında kalmaktadır. Anne ve babasının ekonomik durumları iyi olmadığından, onlardan yeterli destek alamamaktadır. Müşterek çocukların her ikis de henüz küçük olup, anne bakımına ve ilgisine muhtaç durumdadırlar. Bu nedenle, dava süresince, müvekkilemiz için …-TL, her bir çocuk için …-TL olmak üzere, toplam …-TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.

 

6-) Ayrıca, olayların anlatılan şekilde gelişmesinde herhangi bir kusuru bulunmayan ve evliliğini kurtarmak için şimdiye kadar elinden geleni yapmış olan müvekkilemiz lehine ……..TL maddi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz. (Maddi tazminat istemi için önemli uyarı!!!! =)) Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir (4721 S. K. m. 174). Tazminat miktarı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak uygun miktarda tazminata hükmedileceğinden (YHGK. 2010/2-674 E. 2010/650 K, 2.HD 2009/19057 E. 2010/21221 K.); tazminat isteminin belirli veya belirlenebilir olup olmaması somut olayınıza göre değişiklik arzedecektir.)

 

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 4, 166, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4, 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52, 6100 S. K. m. 240, 266.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, …/…/… ta-

rihli doktor raporu, disiplin cezalarına ilişkin tutanaklar, tanık

beyanları, bilirkişi incelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilemize verilmesine, müvekkilemiz için aylık … TL ve müşterek çocukların her biri için aylık … TL olmak üzere, toplam … TL tutarında tedbir nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müvekkilemiz lehine …-TL maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni faizi ile tahsiline, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

EKLER         : 1. Aile nüfus kaydı,

  1. Tanık listesi,
  2. …/…/… tarihli doktor raporu,
  3. Disiplin cezalarını içerir tutanaklar,
  4. Kimlik cüzdanı fotokopisi,
  5. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

 

Ayriyeten sitemizde yer alan boşanma sebepleri başlıklı makalemiz ve bir diğer yazımız olan aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası başlıklı makalelerimizi de inceleyebilir bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

24 Kasım 2018
3.312 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir