Sosyal Medyada Biz}

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Ceza Dilekçeleri – TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ (SORUŞTURMA EVRESİ) (YENİ DİLEKÇE)

AÇIKLAMALAR

*** Soruşturma kısmında şüphelinin tutukevinde bulunduğu vakit içersinde ve en geç otuzar günlük vakitler itibarıyla tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceği konuunda, Cumhuriyet savcısının istemi üstüne sulh ceza hâkimi doğrulusunda tutuklama nedenleri göz önünde bulundurularak, şüpheli ya da müdafii dinlenilmek amacıyla karar verilir (5271 S. K. m. 108).

*** Tutukluluk durumunun incelenmesi, öngörülen vakit içersinde şüpheli doğrulusunda da istenebilir (5271 S. K. m. 108).

*** Hâkim ya da mahkeme, tutukevinde tespit edilen sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda ya da koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada öngörülen vakit içersinde de re’sen karar sunar (5271 S. K. m. 108).

*** Soruşturma kısmında şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üstüne sulh ceza hâkimi doğrulusunda, kovuşturma kısmında sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üstüne ya da re’sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde kesinlikle gerekçe gösterilir ve adli denetim uygulamasının yetersiz kalacağını bildiren hukuki ve fiili nedenlere yer verilir (5271 S. K. m. 101).

*** Tutuklamaya, tutuklamanın devamına ya da bu konutaki bir tahliye isteminin reddine dair kararlarda;

a) Kuvvetli suç şüphesini,

b) Tutuklama nedenlerinin varlığını,

c) Tutuklama tedbirinin ölçülü bulunduğunu,

gösteren kanıtlar somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir. Kararın içeriği şüpheli ya da sanığa sözlü olarak bildirilir, ilaveten bir örneği yazılmak amacıyla kendilerine verilir ve bu konu kararda belirtilir (5271 S. K. m. 101).

*** Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her adımında şüpheli ya da sanık salıverilmesini isteyebilir (5271 S. K. m. 104).

*** Şüpheli ya da sanığın tutukluluk hâlinin devamına ya da salıverilmesine hâkim ya da mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir (5271 S. K. m. 104).

*** Hâkim ya da mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ilaveten hüküm koymadığı hâllerde ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içersinde kararı veren mercie verilebilecek bir dilekçe ya da tutanağa geçirilmek şartı ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak amacıyla yapılır (5271 S. K. m. 268).

*** Kararına itiraz edilen hâkim ya da mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içersinde, itirazı araştırmaya yetki sahibi olan mercie gönderir (5271 S. K. m. 268).

*** İtirazı araştırmaya yetki sahibi merciler alçakta gösterilmiştir:

a) Sulh ceza hâkimliği kararlarına oluşturulan itirazların incelenmesi, o yerde aniden çok sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik amacıyla bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı etrafında vazife yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir.

b) İtiraz üstüne ilk defa sulh ceza hâkimliği doğrulusunda verilen tutuklama kararlarına itiraz edilmesi halinde da (a) bendindeki usul uygulanır. Ancak, ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza hâkimliği, tutuklama kararını itiraz mercii olarak inceleyemez.

c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi doğrulusunda verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı etrafında bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı doğrulusunda verilen kararlar ile ilgili itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin aniden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire amacıyla birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirti edilen temellara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı ya da mahkemeye aittir.

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin temel mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara oluşturulan itirazlarda; üyenin kararını vazifeli bulunduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konuu ise birinci ceza dairesi inceler (5271 S. K. m. 268).

*** İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz (5271 S. K. m. 269).

*** Kararına itiraz edilen makam ya da kararı inceleyecek merci, geri bırakılmasına karar verebilir (5271 S. K. m. 269).

*** Kanunda yazılı olan hâller gizli kalmak üzere, itiraz ile ilgili duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, lüzumlu görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi ya da vekil dinlenir (5271 S. K. m. 271).

*** İtiraz yerinde görülürse merci, aynı vakitte itiraz konuu ile ilgili da karar veri. Karar olası olan en kısa vakitde verilir (5271 S. K. m. 271).

*** Merciin, itiraz üstüne verilen kararları kesindir; fakat ilk defa merci doğrulusunda verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir (5271 S. K. m. 271).

*** BKNZ.
(ŞAYIK VD. – TÜRKİYE DAVASI)
(YOLDAŞ VD. – TÜRKİYE DAVASI)
(ŞEYHMUS UĞUR VE DİĞERLERİ – TÜRKİYE DAVASI)
YCGK. 2011/3-49 E. 2011/28 K.
YCGK. 2011/1-51 E. 2011/42 K.
12.CD 2011/20114 E. 2012/12183 K.
YCGK. 2008/4-225 E. 2008/231 K.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

 

Sorgu Dosya No: …/…

 

TUTUKLAMA KARARINA

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ             :

 

MÜDAFİİ                                         :

 

TUTUKLAMA TARİHİ                :

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim şüpheli, …/…/….. tarihinde, mahkemenizin yukarıda numarası belirtilen sorgu dosyası üzerinden verilen tutuklama kararı gereği tutuklanmıştır.

 

2-) Müvekkilimin ifadeleri ve dosyada mevcut deliller dikkate alındığında, müvekkilimin, üzerine atılı bulunan … suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı açıkça görülecektir.

2-) Kaldı ki, müvekkilimin tutuklanması için 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 100. maddesinde öngörülen şartlar da oluşmamıştır. Öncelikle, söz konusu eylemin müvekkilim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ‘kuvvetli bir şüphe’ bulunmamaktadır. Ayrıca, müvekkilim, işyeri sahibi bir zanaatkar olup, ailesi ve sabit bir konutu olan, çevresinde tanınmış bir kimsedir. Soruşturma evresinde kaçma ve/veya delilleri ortadan kaldırma ya da gizleme gibi bir girişimde bulunacak durumda da değildir.

 

3-) Açıklanan nedenlerle, anılan tutuklama kararına itiraz ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 5271 S. K. m. 100, 101.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilim şüpheli hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak, kendisinin salıverilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

 

Şüpheli Müdafii

 

                                                                                                          Av.

 

Bir önceki yazımız olan Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği başlıklı makalemizde adli sicil kaydının silinmesi, sicil kaydı silme ve adli sicil nasıl silinir hakkında bilgiler verilmektedir.

01 Kasım 2018
6.948 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir