Sosyal Medyada Biz}

Bıçakla Yaralama Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Bıçakla Yaralama Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Bıçakla Yaralama Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

*** Suça dair ihbar ya da şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı na ya da kolluk makamlarına yapabilir (5271 S. K. m. 158) .

*** Valilik ya da kaymakamlığa ya da mahkemeye oluşturulan ihbar ya da şikayet, alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir (5271 S. K. m. 158) .

*** Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar ile alakalı Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar ya da şikayette bulunulabilir (5271 S. K. m. 158) .

*** Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, alakalı kurum ve kuruluş idaresine oluşturulan ihbar ya da şikayet, gecikmeksizin alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir (5271 S. K. m. 158) .

*** İhbar ya da şikayet yazılı ya da tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapabilir (5271 S. K. m. 158) .

*** İhbar ve şikâyet konuu fiilin suç oluşturmadığının rastgele bir tetkik yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması ya da ihbar ve şikâyetin soyut ve genel kalitede olması halinde tahkîkat yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen şahsa şüpheli sıfatı verilemez, Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana ya da şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173 üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı tahkîkat işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca oluşturulan işlemler ve verdiği kararlar, şunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, fakat Cumhuriyet savcısı, hâkim ya da mahkeme doğrulusunda görülebilir.(5271 S. K. m. 158) .

*** Yürütülen tahkîkat neticesinde kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur (5271 S. K. m. 158) .

*** Cumhuriyet savcısı, ihbar ya da diğer bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere derhal işin gerçeğini incelemeye başlar (5271 S. K. m. 160) .

*** Cumhuriyet savcısı, parasal gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın uygulanabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını güvenliğini sağlamakla yükümlüdür (5271 S. K. m. 160) .

*** Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı doğrulusunda yerine getirilir (5271 S. K. m. 170).

*** Mağdur ile şikayetçi, Cumhuriyet savcısı ya da mahkeme diğernı ya da hâkim doğrulusunda davetiye kâğıdı ile çağırılıp dinlenir. Bu konuda yapılacak davetiye bakımından tanıklara dair hükümler yapılır (5271 S. K. m. 233).

*** Mağdur ile şikayetçinin hakları şunlardır:

a) Soruşturma evresinde;

1. Delillerin toplanmasını isteme,

2. Soruşturmanın saklılık ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,

3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel hücum suçu ile alt sınırı beş yıldan çok hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro doğrulusunda kendine avukat görevlendirilmesini isteme,

4. 5271 sayılı Ceza Muhakesi Kanunu nun 153. maddesine ideal olmak koşuluyla vekili aracılığı ile tahkîkat belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına yasada yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.

b) Kovuşturma evresinde;

1. Duruşmadan haberdar edilme,

2. Kamu davasına katılma,

3. Tutanak ve belgelerden numune isteme,

4. Tanıkların davetini isteme,

5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel hücum suçu ile alt sınırı beş yıldan çok hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro doğrulusunda kendine avukat görevlendirilmesini isteme,

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı yasa yollarına başvurma (5271 S. K. m. 234).

*** Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır ya da dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. Bu haklar, suçun mağdurları ile şikayetçiye anlatılıp açıklanır ve bu konu tutanağa yazılır (5271 S. K. m. 234).

*** Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel şahıslar ile malen mesul olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her adımında hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler (5271 S. K. m. 237).

*** Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarla alakalı uzlaştırılması girişiminde
bulunulur (5271 S. K. m. 253).

*** Soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı olan suç ile alakalı şikayetten evvelce şüpheli yakalanmış olursa şikayete yetki sahibi olan kimseye ve şunlar aniden çok ise hiç olmazsa birine yakalama bildirilir (5271 S. K. m. 90).

*** Şikayet hakkının (hak arama özgürlüğünün) hukuken korunabilmesi ve yerinde kullanıldığının kabul edilebilmesi için, şikayet edilenin cezalandırılmasını ya da mesul tutulmasını gerektirecek yeterli kanıtların olması mecburi değildir. Şikayeti haklı gösterecek birtakım emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa zenginliği yeterlidir. Aksi durumda şikayetin hak arama özgürlüğü sınırları aşılarak kullanıldığı ve şikayet edilenin kişilik değerlerine hücum meydana getirdiği neticesine varılmalıdır (3.HD 2011/17424 E. 2012/660 K., YHGK. 2010/4-127 E. 2010/135 K.).

*** BKNZ.
2.CD 2009/42546 E. 2009/39506 K.
3.CD 2009/14669 E. 2009/19719 K.
2.CD 2006/7735 E. 2006/16796 K.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ :

 

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

YAKINAN                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

 

ADRES                                 :

 

ŞÜPHELİ                             :

 

SUÇ                                       :

 

SUÇ TARİHİ                       : …/…/…

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilim olay gecesi saat … sıralarında evine gitmek için arkadaşından ayrılmıştır. Evine doğru giderken arkasından okuldan tanıştığı … … seslenmiştir. Bu şahıs müvekkilimin yanına gelmek suretiyle müvekkilimin kendisi hakkında etrafta ileri geri konuştuğunu söylemiş müvekkilim de böyle bir şey olmadığını belirterek şahsın yanından uzaklaşmıştır.

 

2-) … … adlı şahıs daha sonra hızla yaklaşarak müvekkilimi bacağından bıçaklamıştır. Müvekkilim acı içinde yere düşmüş ve şahıs olay yerinden uzaklaşmıştır.

 

3-) Müvekkilim olay yerindeki tanıkların yardımıyla … Hastanesi’ne götürülmüş ve tedavi edilmiştir. … … adlı şahıstan yaptığı eylemden ötürü şikayetçi olmak adına mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 5237 S. K.  m. 86 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin bıçakla yaralama suçu nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

 

Yakınan Vekili

                                                                                                                      Av.

 

Bir önceki yazımız olan Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi Dilekçe Örneği başlıklı makalemizde ceza infazının ertelenmesi, ceza infazının ertelenmesi dilekçesi ve ceza infazının ertelenmesi nasıl istenir hakkında bilgiler verilmektedir.

12 Kasım 2018
1.471 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir