Sosyal Medyada Biz}

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Ceza Dilekçeleri – ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ İSTEMİ (YENİ DİLEKÇE)

AÇIKLAMALAR

ÖNEMLİ UYARI!

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile oluşturulan görüşmede, alakalı dilekçenin daha eskiden faks yolu ile gönderiminin kabul edildiği; fakat uygulamada yaşanan sıkıntılar bundan ötürü iadeli taahhütlü posta ile ya da kargo vasıtasıyla gönderilmesinin daha sıhhatli olacağı bilgi kapasitesi tarafımıza iletilmiştir.
Ayrıca, mevzuya dair olarak Adli Sicil Kaydının Silinmesi İstemi başlıklı dilekçe örneğimizi ve açıklamalar ekranını da araştırmanizi öneririz.

*** Hakkında Türk mahkemeleri ya da yabancı ülke mahkemeleri doğrulusunda kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınmış mahkûmiyet kararı tespit edilen Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç prosedüriş olan yabancıların kayıtları da dahil bütün adli sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkez Adli Sicilde tutulur (5352 S. K. m. 2).

*** Adli sicildeki bilgiler;

a) Cezanın ya da emniyet tedbirinin infazının tamamlanması,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün neticeleriyle ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme ya da etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması,

d) Genel af,

Halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır (5352 S. K. m. 9).

*** Adli sicil bilgileri, alakalınin ölümü üstüne tamamiyle silinir (5352 S. K. m. 9).

*** Türk vatandaşları ile alakalı yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adli sicile kaydedilen Hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirti edilen zamanın geçmesiyle, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adli sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine dair hükümler, adli sicil kaydına alınmadan direkt olarak arşive kaydedilir (5352 S. K. m. 9).

*** Arşiv bilgileri;

a) İlgilinin ölümü üstüne,

b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki yasalarda bir hak yoksunluğuna namacıyla olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması şartıyla onbeş sene geçmesiyle,

2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması şartı aranmaksızın otuz sene geçmesiyle,

c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş sene geçmesiyle,

tamamiyle silinir (5352 S. K. m. 12).

*** Fiilin yasala suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete dair adli sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamiyle silinir (5352 S. K. m. 12).

*** Kanun yararına bozma ya da yargılamanın yenilenmesi neticesinde verilen beraat ya da ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına dair adli sicil ve arşiv kaydı tamamiyle silinir (5352 S. K. m. 12).

*** 5237 saseneı Türk Ceza Kanunu dışındaki yasaların belli bir suçtan ötürü ya da belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi amacıyla, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun amacıyla; Türk Ceza Kanununun 53. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gizli kalabilmek kaydıyla,

a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç senelik bir zamanın prosedüriş olması,

b) Kişinin bu vakit zarfında yeni bir suç prosedüremiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü konusunda mahkemede bir düşünce oluşması,

lazım olur (5352 S. K. m. 13/A).

*** Mahkûm olunan cezanın infazına genel af ya da etkin pişmanlık dışında diğer bir hukukî amaçla son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi amacıyla, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş sene geçmesi lazım olur. Ancak, bu vakit bireyin mahkûm bulunduğu hapis cezasına üç sene eklenmek amacıyla bulunacak vakitden az olamaz (5352 S. K. m. 13/A).

*** Yasaklanmış hakların geri verilmesi amacıyla, hükümlünün ya da vekilinin isteği üstüne, hükmü veren mahkemenin ya da hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi lazım olur (5352 S. K. m. 13/A).

*** Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üstünde araştırma yaparak ya da Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinlemek amacıyla verebilir (5352 S. K. m. 13/A).

*** Yasaklanmış hakların geri verilmesi isteği üstüne mahkemenin verilen karara karşı, hükümle alakalı olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen yasa yoluna başvurulabilir (5352 S. K. m. 13/A).

*** Yasaklanmış hakların geri verilmesine dair karar, kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşivine kaydedilir (5352 S. K. m. 13/A).

*** Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna müracaat dilmesini namacıylaiyle meydana gelen bütün masraflar hükümlü doğrulusunda karşılanır (5352 S. K. m. 13/A).

*** Adli sicil ve arşiv girdilerinin silinmesiyle alakalı kararları alabilmek ve yasala verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün öneriyi ve Bakan onayı ile üç hâkimden meydana gelen bir komisyon kurulur (5352 S. K. m. 14).

*** 5352 Saseneı Adli Sicil Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun ya da olmasın, suç tarihi itibarıyla Adli Sicil Kanunu’nun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar ile alakalı, 3682 saseneı Kanuna göre vakit tarafından silinme şartı meydana gelenlar silinir; diğer kayıtlar amacıyla bu Kanun hükümlerine göre prosedür yapılır (5352 S. K. Geç. m. 2).

*** 5352 Saseneı Adli Sicil Kanunu’nun yayımı tarihinde, Anayasa’nın 76. maddesi ile birtakım özel yasalarda yer alan ve bir hak yoksunluğuna namacıyla olan mahkûmiyetler bakımından, arşive alınan ya da şartları oluştuğu durumda ya da şimdilik şartları oluşmadığı amacıyla arşive alınmayan kayıtlar ile alakalı 12. maddenin birinci fıkrası hükmü yapılır (5352 S. K. Geç. m. 2).

*** 5352 Saseneı Adli Sicil Kanunu’nun 12. Maddesinin ikinci fıkrasında saseneanlar dışında, birinci fıkra gereğince prosedür yapılarak arşive alınan kayıtlar 3682 saseneı Kanunun 8. maddesinde öngörülen vakitlerin dbulunduğu ya da ertelenmiş olan mahkûmiyetin zaten vaki olmamış sasenedığı durumlarda bu tarih temel alınarak Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinir (5352 S. K. Geç. m. 2).

*** BKNZ.

5. CD. 2009/3799 E. 2009/5519 K.
YCGK. 2008/5-220 E. 2009/28 K.
11. CD. 2008/231 E. 2008/1002 K.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

(… Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Bürosu Aracılığıyla)

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                          

                                                                                              ……

 

 

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ

SİLİNMESİ İSTEMİNDE

BULUNAN                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

 

ADRES                                 :

 

KONU                                   : Müvekkilimize ait adli sicil arşiv kaydının silinmesi istemine ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1) Müvekkilimiz … … hakkında, …/…/… tarihinde işlenen … suçuna ilişkin olarak … … Ceza Mahkemesi’nin  …/… E. ve  …/… K. sayılı ilamıyla verilen … yıl hapis cezası kesinleşmiştir (EK-1). Müvekkilimizin cezasının infazı …/…/… tarihinde tamamlanmıştır (EK-2).

 

2-) Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde … Ceza Mahkemesi’nce yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin başvuruda bulunmuş ve mahkemenin …/…/… tarih … sayılı kararıyla bu istem kabul edilmiştir (EK-3). Bu kararın alınmasının üzerinden 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 12’de belirtilen on beş yıllık sürenin geçtiği açıktır.

 

3-) Müvekkilimiz adli sicil kaydı almak için …/…/… tarihinde adliyeye yaptığı başvuru sonucunda arşiv kaydının bulunduğunu öğrenmiştir (EK-4). Müvekkilimize ait kaydın adli sicil belgesinde görülmesi nedeniyle, iş başvurularında ve günlük yaşama dair hususlarda bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.

 

4-) Açıkladığımız sebeplerle, müvekkilimizin cezası infaz edilmiş olduğu, infaz tarihinden bu tarihe kadar herhangi bir mahkumiyet almadığı ve … Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin …/…/… tarih … sayılı kararı gözetildiğinde adli sicil arşiv kaydının silinmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 5352 S. K. m. 9, 12, 13/A, 14, Geç m. 2; Arşiv Kaydının Silinmesi Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Ek-4’te de belirttiğimiz adli sicil kaydında da açıkça görülen müvekkilimizin mahkumiyetine dair adli sicil arşiv kaydının silinmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

 

EKLER:

 

1-) … … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli …/… E. ve  …/… K. sayılı kesinleşmiş kararı

2-) Müvekkilimizin cezasının infazının …/…/… tarihinde tamamlandığını gösterir cezaevi kayıtları.

3-) … Ceza Mahkemesi’nin yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin …/…/… tarihli … sayılı kararı.

4-) ../../… tarihli adli sicil kaydı

5-) Bir adet özel yetki içeren onaylı vekaletname örneği.                     

                                                                                                         

  

 Talepte Bulunan Vekili                                                                 Av.     

Bir önceki yazımız olan Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası başlıklı makalemizde uyuşturucu madde temin etme suçu, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde ticareti suçu hakkında bilgiler verilmektedir.

01 Kasım 2018
5.819 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir