Sosyal Medyada Biz}

Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi Dilekçe Örneği

Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi Dilekçe Örneği

Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi Dilekçe Örneği

6352 SAYILI KANUNUN 105/A MADDESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 6 AYLIK ERTELEME SÜRESİNE YÖNELİK; AYNI KANUNUN GEÇİCİ 2.MADDESİ İLE GEÇİCİ 4.MADDESİNİN DİLEKÇE METNİ HAZIRLANIRKEN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNİ ÖNERİRİZ.

*** 6352 saseneı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir senedan az vakit kalan ve açık ceza infaz kurumunda tespit edilen iyi halli hükümlülerin istekleri halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının kontrollü serbestlik tedbiri uygulanmak hedefiyla infazına karar verilebilir. (6352 S. K. Geç. m. 2)

*** Ceza ve Emniyet Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 105/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci fıkrasında belirti edilen altı aylık vakit koşulu ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirti edilen cezanın belirli bir vakit infaz edilmesine dair koşul 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmaz (5275 S. K. Geç. m. 4).

AÇIKLAMALAR

*** Mahkûmiyet hükümleri netleşmedikçe infaz olunamaz. (5275 S. K. m. 4)

*** Mahkeme, netleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya dair hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet savcısı doğrulusunda izlenir ve denetlenir. (5275 S. K. m. 5)

*** Üç sene ve daha az vakitli hapis cezalarının derhâl infazının, hükümlü ya da ailesi amacıyla mahkûmiyetin hedefi dışında ağır bir zarara namacıyla olacağı anlaşılırsa, hükümlünün istemi üstüne infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme zamanı altı ayı geçemez. (5275 S. K. m. 17)

*** Üç sene ve daha az vakitli hapis cezaları; hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş ya da çocuklarının ölümü ya da adı geride bıraktığımızlerin sıksık hastalık ya da malûllükleri namacıylaiyle ailenin tarım topraklarının işlenebilmesinin olanaksız hâle gelmesi ya da hükümlünün hastalığının sıksık bir tedaviyi gerektirmesi gibi mecburi ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen Aralıklarla ara verilerek infaz edilebilir. Fakat bu ara verme iki defadan çok olamaz. (5275 S. K. m. 17)

*** Erteleme isteminin kabulü, emniyet gösterilmesine ya da diğer bir koşula bağlanabilir. (5275 S. K. m. 17)

*** Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanunu’nun 57 nci maddesinde belirti edilen sıhhat kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sıhhat kurumunda geride bıraktığımız vakitler cezaevinde işlemiş saseneır. (5275 S. K. m. 16)

*** Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmi sıhhat kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Fakat bu halde bile hapis cezasının infazı, mahkûmun yaşamı amacıyla net bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır. (5275 S. K. m. 16)

*** Yukarıdaki fıkralarda belirti edilen geri bırakma kararı, Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca tespit edilen tam teşekküllü hastanelerin sıhhat kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumu’nca onaylanan rapor üstüne, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek hedefiyla kendine ve meşru temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma zamanı içersinde bulunacağı yer, kendisi ya da meşru temsilcisi doğrulusunda alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Mahkûmun sıhhat durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca ya da onun istemi üstüne, olduğu ya da tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sıhhat raporunda belirti edilen vakitlere, bir vakit bulunmadığı takdirde üçer aylık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule ideal olarak incelettirilir. İnceleme sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üstüne, mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde tespit edilen kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir. (5275 S. K. m. 16)

*** Hapis cezasının infazı, gebe olan ya da doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş tespit edilen kadınlar ile alakalı geri bırakılır. Çocuk ölmüş ya da anasından diğer birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. (5275 S. K. m. 16)

*** Hapsedilme ve diğer namacıylalerden kaynaklanan akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunup da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde tutulmaları lüzumlu görülmeyerek infaz kurumlarına geri gönderilenlerin cezaları, tespit edilen infaz kurumlarının mahsus bölümlerinde infaz edilir. (5275 S. K. m. 18)

*** Birinci fıkrada belirti edilenlerin cezalarının infazı amacıyla tespit edilen infaz kurumlarının gereksinim duyduğu eksper ve diğer tıp görevlileri, Sıhhat Bakanlığı’nca karşılanır. (5275 S. K. m. 18)

*** BKNZ.

ANY. MAH.2009/15 E. 2010/64 K.
12. CD. 2011/11301 E. 2011/4822 K.
9. CD. 2008/6230 E. 2009/1 K.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

                                                                                             

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN SANIK                           :

                                                          

MÜDAFİİ                                         :                                                         

 

ADRESİ                                           :

                                                          

SUÇ                                                   :                                                                                

 

KONU                                              : Ceza infazının ertelenmesi istemimize ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimiz … … hakkında … suçuna ilişkin olarak … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E.   …/… K. sayılı kararı ile…. ay …. gün hapis cezasına hükmedilmiştir. (EK-1)

 

2-) Temyiz ve karar düzeltme safhalarında da onanan karar, …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. (EK-2) Bu nedenle, müvekkilimizin cezası infaz safhasına gelmiştir.

 

3-) Müvekkilimiz … …, halen üniversite öğrencisidir (EK-3) ve öğrenim görmekte olduğu … Üniversitesi … Fakültesi bitirme sınavları, …/…/… ile …/…/… tarihleri arasındadır. (EK-4) Müvekkilimiz için bahsi geçen tarihlerdeki bitirme sınavlarına hazırlanmak ve bu sınavlara katılmak son derece önemlidir.

 

4-) Müvekkilimizin ileriki yaşamını doğrudan etkileyecek bu sınavlara hazırlanması ve katılması için, müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının bitirme sınavlarından sonraya bırakılması için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 5275 S. K. m. 4, 5, 17.

 

İSTEM VE SONUÇ                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

 

 

Sanık Müdafii

Av.

 

EKLER:

 

1) Müvekkilimiz hakkında verilen …Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E.   …/… K. sayılı kararı

2) Yargıtay … Dairesi’nce verilen ../../.. tarihli …/… E. ../.. K. sayılı ilam.

3) Müvekkilimizin … Üniversitesi … Fakültesi’nde öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi.

4) … Üniversitesi … Fakültesi’ne ait yıl sonu sınav tarihlerini gösterir liste.

5) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

Bir önceki yazımız olan Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği başlıklı makalemizde tutuklama kararına itiraz, tutuklama kararına itiraz dilekçesi ve tutuklama kararına itiraz dilekçe örneği hakkında bilgiler verilmektedir.

03 Kasım 2018
23.502 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir