Sosyal Medyada Biz}

Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ile ölen kişinin mirasçıları tarafından açılabilir. Sizlerinde bu tür davası varsa Diyarbakır trafik kazası avukatı hukuk büromuz hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, can veren bir bireyin yaşarken desteklediği kişilerin aldığı dayanağın ölüm nedeniyle ortadan uyanması sonucunda destek alanların uğradıkları zarardır.
Destekten yoksun kalma tazminatı, can verenin desteklediği kişilerin ömürlerinin ölüm hasebiyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş bir parasal tazminat davası türüdür.
Hak sahipleri, bu parasal tazminat davası eşliğinde aynısı dava içerisinde ruhani tazminat davası da açabilirler.
Söz hususu tazminatın emeli, can verenin yaşarken desteklediği kişilerin ömürlerini aynen sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik bağlarına ölümden evvelki gibi devam edebilmelerinin sağlanmasıdır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı

Destekten yoksun kalma tazminatı iradesinin zamanaşımı müddeti, zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenilmesinden ardından 2 senedir . Haksız fiillerde zarar her vakit hadise hatıranda meydana çıkmaz. Örneğin, bir iş ilçesi, trafik ilçesi ya da hekim eksikliklerisı hasebiyle ölüm durumunda, can verene hasar yaratan eylem hasebiyle senelerce rehabilitasyon gördükten ardından hadise hasebiyle vefat etmesi olasıdır. Bu halde destekten yoksun kalma tazminatı hasebiyle zamanaşımı müddetinin başlangıç tarihi ölüm tarihidir. Tazminat yükümlüsü ya da zarar ardından öğrenilse dahi, her halukarda destekten yoksun kalma hasebiyle maddi ve ruhani tazminat davası açma hakkı 1O senede zamanaşımına uğrar. Destekten yoksun kalma tazminatına mevzu fiil bu arada suç teşkil eden bir fiil ise, suç için öngörülen ceza zamanaşımı müddeti içerisinde tazminat davası açılabilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Yetkili Mahkeme

Destekten yoksun kalma tazminatı, kaide olarak davalının ikametgahının yer aldığı yer mahkemesinde açılır.
Birden çok davalı varsa parasal – ruhani tazminat davası davalılardan rastgele birinin ikametgahı mahkemesinde açılabilir.
Davalı bir şirket ya da vakıf vb.  gibi bir müessese ise, parasal tazminat davası, davalının iş yeri merkezinin yer aldığı yerde açılabileceği gibi prosedürü yapmış şubenin yer aldığı yerde de açılabilir. Destekten yoksun kalma tazminatı davası, yetki sahibi mahkeme kategorilerini çoğaltan çoğu sebepten kaynaklanabilir.  Böyle bir parasal tazminat davası esas şu nedenlerle açılabilir: Ölümlü trafik ilçesi hasebiyle parasal tazminat davası, ölümlü iş ilçesi hasebiyle parasal tazminat davası, kasten ya da taksirle erkek can verdirme suçu hasebiyle parasal tazminat davası.  Tüm bu parasal tazminat davası tipleri zaten destekten yoksun kalma tazminatı davasının “haksız fiillerden” kaynaklanan değişik manzara şekilleridir. Haksız fiillerden kaynaklanan böyle parasal tazminat davaları, davalının ikametgahı, şirket merkezi ya da prosedürü yapmış şubede açılabileceği gibi farklı mahkemelerde de açılabilir. Yani haksız fiil durumunda, davacı yasasın yetkilendirdiği çok sayıda yetkili mahkemeden hangisini seçenek ederse o mahkemede destekten yoksun kalma tazminatı açabilecektir.
Yukarıda saydığımız haksız fiillerden kaynaklanan ölüm durumunda davacı, davalının ikametgahında tazminat davası açma hakkına mevcut gibi şu mahkemelerden birisinde de parasal- ruhani tazminat davası açma hakkına sahiptir:

1- Haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi

2- Zararın ortaya geldiği yer mahkemesi

3- Zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasını Kimler Açabilir ?

Destekten yoksun kalma tazminatı, bir maddi tazminat davası türüdür. Böyle bir maddi tazminatı talep edebilmek için can veren şahıstan yaşarken maddi destek alınıyor olması kuraldır. Yaşarken destek içerlemeyen bireyin ölümü hasebiyle maddi tazminat talep etmek olası değildir. Ölenden yaşarken destek aldığı iddiasıyla maddi tazminat talep eden kişi, herhangi bir şahıs olabilir. Ölenden destek alan şahıs, can verenin nişanlısı, amcası, dayısı vb. gibi herhangi bir yakını can veren şahıstan destek aldığını iddia edebilir. Ancak destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için can veren şahıstan yaşarken destek alındığının kanıtlanması lazım olur. Bazı kişilerin yaşarken birbirine destek bulunduğu ile ilgili adli bir karine mevcuttur. Sosyal yaşamın normal akışına göre ebeveyn çocuklarına, çocuklar ebeveynlerine, eşler birbirlerine yaşarken maddi destekte yer alırlar. Hukuki karine hasebiyle bu kişilerin yaşarken birbirlerine maddi destekte yer aldıkları kabul edildiğinden destek olma olgusunun kanıtlanmasına lüzum yoktur. Ancak davalı doğrultu karinenin tersini kanıtlayabilir, başka bir deyişle bu kişilerin birbirine yaşarken destek bulunmadığını kanıtlayan davalı maddi tazminat davası hasebiyle hükmedilecek destekten yoksun kalma tazminatından kurtulabilir.

Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Yargıtay Kararları

Ölümlü Trafik kazası destekten yoksun kalma tazmiantı yargıtay kararları

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Davacılar vekili, 29/05/2014 tarihinde davacıların oğlu destek … kullandığı motorsiklete davalıya trafik sigorta poliçesi ile sigortalı aracın çarpması ile meydana gelen trafik kazasında desteğin vefat ettiğini belirterek belirsiz alacak olarak 1.500,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının 01/10/2014 tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 07.07.2015 tarihli dilekçesi ile dava değerini 47.610,22 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA aşağıda dökümü yazılı 8,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına 11/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Taraflar arasındaki destekten yoksun kalma tazminatı davasının yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, davalılardan …’in yönetimindeki, davalılar … ile …’a ait ticari plakalı araç ile 10.03.2010 tarihinde davacılar … ve …’in oğlu, davacı …’un ağabeyi olan … çarparak ölümüne neden olduğunu, müteveffanın ölümü neticesinde davacıların elem ve ızdırap çektiklerini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.500,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 2.500,00 TL cenaze masrafları olmak üzere toplam 5.000,00 TL maddi tazminat, her bir davacı için 100.000,00’er TL olmak üzere toplam 300.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, müteveffanın asli kusurlu olduğunu, davacıların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin beyanlarının gerçek olmadığını, davacıların müteveffanın cenaze giderleri için ve manevi tazminat talepleri için talep ettikleri miktarın belgeli olmayıp fahiş olduğunu, aracın Axa Sigorta AŞ nin maksimum kasko sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, davanın sigorta şirketine ihbar edilmesini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, müteveffa … karşıdan karşıya geçerken yaklaşan araçların hızlarını ve mesafelerini göz önüne almadığı, kendi güvenliğini sağlamadan karşıya geçmeye çalıştığı için asli ve %60 oranında kusurlu olduğu,

davalı sürücü …’in yönetimindeki ticari minibüs ile seyrederken yola yeterli dikkati vermediği, kavşağa yaklaşırken yavaşlamadığı, tali ve %40 oranında kusurlu olduğu, davalı … ile …’ın da ticari minibüsün sürücüsü …’in kusurundan ve oluşan zarardan kendi kusurları gibi sorumlu oldukları davalı …’in tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu davacıların desteğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle davacı … için 21.743,69 TL, Davacı … için 32.423,45 TL olmak üzere toplam 54.167,14 TL maddi tazminatın 10/03/2010 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsil edilerek davacılara verilmesine, davacı …’un maddi tazminat talebi ile diğer davacıların fazlaya ilişkin maddi tazminat taleplerinin reddine, davacı … için 20.000,00 TL, davacı … için 20.000,00 TL, davacı … için 5.000,00 TL olmak üzere toplam 45.000,00 TL manevi tazminatın 10/03/2010 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsil edilerek davacılara verilmesine, davacıların fazlaya ilişkin manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 1.657,40 fazla alınan peşin harcın temyiz eden davacılara geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 5.080,59 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına 10/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar … Uluslararası Nak. Pet. Ür. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekili ile … vekili ile, süresi dışında … mirasçıları vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, müvekkili Zehra’nın eşi, müvekkilleri Derviş, Ümran ve Melike’nin babası ve diğer müvekkilleri Devriş ve İmran’ın oğlu olan … kullandığı araç ile davalıların sürücü, işleten ve trafik sigortacısı olduğu diğer iki aracın karıştığı trafik kazasında, destek sürücünün vefat ettiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkili Zehra için 60.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi, müvekkili Derviş için 15.000,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi, müvekkili Ümran için 18.000,00

TL maddi, 20.000,00 TL manevi, müvekkili Melike için 20.000,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi, müvekkili Devriş için 3.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi, müvekkili İmran için 3.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 119.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini ve toplam 130.000,00 TL manevi tazminatın da sigorta şirketleri hariç diğer davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile davacı … için 146.923,53 TL, davacı … için 2.450,73 TL, davacı … için 9.595,66 TL, davacı … için 15.506,75 TL, davacı … için 16.129,68 TL, davacı … için 20.474,89 TL olmak üzere toplam 211.081,24 TL destekten yoksun kalma tazminatının , davacı … için 35.000,00 TL, davacı … için 15.000,00 TL, davacı … için 15.000,00 TL, davacı … için 15.000,00 TL, davacı … için 7.000,00 TL, davacı … için 7.000,00 TL olmak üzere toplam 94.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar … Uluslararası Nak. Pet. Ür. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekili ile … vekili ile, süresi dışında … mirasçıları vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Gerekçeli karar davalı … mirasçıları vekiline 17.08.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir. Anılan davalılar vekili, kararı 07.09.2015 tarihinde temyiz etmiştir. Davalı … mirasçıları vekilinin temyiz dilekçesi, süresinde olmadığından, davalı … mirasçıları vekilinin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Davalılar … Uluslararası Nak. Pet. Ür. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekili ile … vekilinin temyiz itirazlarının incelemesine gelince; dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Hükme esas alınan 23.02.2015 havale tarihli bilirkişi raporunda; davacı eş Zehra’nın rapor tarihindeki 36 yaşı ile 18 yaşından küçük üç çocuğu bulunduğu gerekçesiyle evlenme ihtimali bulunmadığı kabul edilerek, hesaplanan tazminattan evlenme ihtimali indirimi yapılmadığı görülmektedir.

Vefat edenin bakımından yararlanan eşin, yeniden evlenmesi veya fiili olarak bakım ihtiyacını karşılar biçimde birliktelik yaşaması halinde bakım ihtiyacının sona erdiği ve yitirilmiş destek ediminin yeni bir destek edimiyle karşılanmış olacağı dikkate alınarak, hayatta kalan eşin desteklik süresi içerisinde yeniden evlenme ihtimalinin belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda, eşin yaşı, 18 yaşından küçük çocuk sayısı, sağlığı, görünümü, ekonomik durumu gibi etkenler değerlendirilerek bu belirlemenin yapılması gerekir.

Dairemiz’in yerleşmiş içtihatları gereği; evlenme ihtimali oranları belirlenirken, destek gören eşin kaza tarihindeki yaşına göre, AYİM Evlenme İhtimali Tablosu’ndaki belirlemelerin esas alınması gerekmektedir. Hükme esas alınan raporda; 11.06.1979 doğumlu, davaya konu kaza tarihinde 33 ve hesap tarihinde 36 yaşında olan davacı eş Zehra’nın kaza tarihindeki yaşı yerine rapor tarihindeki yaşının esas alınması doğru değildir.

Bu durumda mahkemece; davacı eş Zehra’nın kaza tarihindeki yaşı ve 18 yaşından küçük üç çocuğunun bulunduğu dikkate alınıp AYİM Tablosu’na göre evlenme ihtimali oranının belirlenmesi ve tazminattan bu nedenle indirim yapılması gerekirken, eksik incelemeyle yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … mirasçıları vekilinin temyiz dilekçesinin mahkeme hükmünün miktar itibariyle kesin olması nedeniyle REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar … Uluslararası Nak. Pet. Ür. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekili ile … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar … Uluslararası Nak. Pet. Ür. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., … ile … mirasçılarına geri verilmesine 04/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ölümlü Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Dilekçe Örneği

*** Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur (6100 S. K. m. 119):

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

*** Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın (6102 S. K. m. 4);

a) Bu Kanunda,

b) Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ila 969 uncu maddelerinde,

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ila 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ila 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ila 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ila 554, havale hakkındaki 555 ila 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ila 580 inci maddelerinde,

d) Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır (6102 S. K. m. 4).

*** Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir (6102 S. K. m. 4).

*** Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir (6102 S. K. m. 5).

*** Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir (6102 S. K. m. 5).

*** Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır (6102 S. K. m. 5).

*** Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder (6102 S. K. m. 5).

*** Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir (6100 S. K. m. 5)

*** Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir. Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir. Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz (6100 S. K. m. 15).

ESASA İLİŞKİN BİLGİLER:

*** İşletenlerin, 2918 Sayılı Kanun’un 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur (2918 S. K. m. 91).

*** Zorunlu malî sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir (2918 S. K. m. 91).

*** Sigorta yaptıranların, sigorta şirketlerine ödeyecekleri sigorta priminin %5 i oranındaki tutar, sigorta şirketi tarafından tahsil edildiği ayı takip eden ayın en geç 20 sine kadar İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir (2918 S. K. m. 91).

*** Geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu malî sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilir (2918 S. K. m. 91).

*** Yabancı plakalı taşıtların Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre Türkiye’de geçerli sigortaları yoksa bunlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında yapılır (2918 S. K. m. 91).

*** Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde, ortak savunma veya barış harekâtı çerçevesinde Türkiye’de harekât, eğitim veya tatbikat maksadıyla bulunmasına izin verilen yabancı silâhlı kuvvetlerin neden olabileceği hasar ve zararların tazmini konularının özel bir anlaşmayla düzenlendiği hallerde, bu kapsamda Türkiye’ye girecek yabancı askeri araçlar bakımından bu madde hükmü uygulanmaz. Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar (2918 S. K. m. 91).

***Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.
(2918 S. K. m. 97)

*** Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

1. Cenaze giderleri (6098 S. K. m. 53).

2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar (6098 S. K. m. 53).

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar (6098 S. K. m. 53).

*** Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, 6098 Sayılı Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz (6098 S. K. m. 55).

*** 6098 Sayılı Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır (6098 S. K. m. 55).

*** Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz (5684 S. K. m. 13).

*** Müsteşarlık, zorunlu sigortaya konu teşkil eden menfaat üzerinde yapacakları iş ve işlemler nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak zorunlu sigorta denetimi yapabilecekleri belirlemeye yetkilidir (5684 S. K. m. 13).

*** Bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin veya ruhsat vermeye veya bunları denetlemeye yetkili merciler ile ikinci fıkra uyarınca belirlenen kurum ve kuruluşlar; yürütecekleri iş ve işlemlerde, yapılması zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları dâhilinde yaptırılıp yaptırılmadığını araştırmakla yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar ile izin veya ruhsat vermeye ve denetlemeye yetkili mercilerce, geçerli teminat tutarında sigorta yapılmamış olduğunun tespiti halinde işlem yapılmaz. Geçerli teminat alınana kadar sigortalının zorunlu sigortaya konu teşkil eden faaliyeti yetkili merciler tarafından durdurulur (5684 S. K. m. 13).

 

                       … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Trafik kazası nedeni ile destekten yoksun kalma istemimizden

ibarettir.

 

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkillimiz … …’in oğlu olan … …, kendi aracı ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkmış ve tek taraflı trafik kazası yapmıştır. Müvekkilimizin oğlu …/…/… tarihinde gerçekleşen bu kazada olay yerinde vefat etmiştir. (EK 1)

 

2-) Kaza mahalline gelen trafik polisi ekibi tarafından tutulan …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda, (EK 2)  kazanın, aşırı hız ve mıcırlı olan yol nedeni ile aracın takla atması sonucu meydana geldiği tespit edilmiş, davalının kusuru 8/… olarak belirlenmiştir.

 

3-) Tek taraflı trafik kazasına karışan … plakalı aracı davalı … Sigorta Şirketi’nden Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigortalıdır. (EK 3)

 

4-) Oğlunu bu elim trafik kazasında kaybeden müvekkilimiz hem derin bir ıstırap içine girmiş hem de herhangi bir işte çalışmadığı için oğlunun maddi desteğinden yoksun kalmıştır. (EK 4) Konuyla ilgili mahkeme esnasında dinletmek üzere tanıklarımız mevcuttur. (EK 5)

 

5-) Yaşanan trafik kazası sonucu evin geçimini maddi olarak tek başına sağlayan oğlunu kaybeden ve bu sebeple de ölenin ardından maddi destekten yoksun kalan müvekkilimiz adına davalı … Sigorta Şirketi aleyhine maddi destekten yoksun kalma davasının açılması zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER:   2918 S. K. m. 91, 97, 6098 S. K. m. 53, 55, 5684 S. K. m. 13, 6102 S. K. m. 4, 5, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

 

HUKUKİ DELİLLER:

 

1-) Vefat eden … …’e ait ölüm belgesi.

2-) …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı.

3-) … Sigorta Şirketi’nden Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigorta yapıldığını gösterir dosya.

4-) Müvekkilimizin herhangi bir işyerinde çalışmadığına dair SGK sorgusu örneği.

5-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, tahkikat sonucunda müvekkilimizin destekten yoksun kaldığının kesin olarak belirlenmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere …TL destekten yoksun kalma tazminatının haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline davalıdan tahsiline ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

 

EKLER:

 

1-) Vefat eden … …’e ait ölüm belgesi.

2-) …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı.

3-) … Sigorta Şirketi’nden Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigorta yapıldığını gösterir dosya.

4-) Müvekkilimizin herhangi bir işyerinde çalışmadığına dair SGK sorgusu örneği.

5-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

6-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                Av

Bir önceki yazımız olan Marka Tescil Avukatı başlıklı makalemizde marka tescil avukatı, markamı tescillemek istiyorum ve marka tescili nasıl olur hakkında bilgiler verilmektedir.

13 Aralık 2018
3.726 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir