Sosyal Medyada Biz}

Trafik Kazası – Sigortadan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi

Trafik Kazası – Sigortadan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Usule Dair Bilgiler

*** ÖNEMLİ UYARI: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. sayılı içtihadına göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve yanıt dilekçeleri ile kanıt listelerinde sair kanıtlar, her türlü kanıt, ve sair kanıtlar gibi ibarelerin bulunması durumunda tarafların yemin kanıtine başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin kanıt yükü kendine düşen tarafa yemin önerilerinde bulunma hakkını hatırlatamayacağına karar verilmiş olup dilekçe örneğini hazırlarken bu hususu öneme almanızı önemle hatırlatmak isteriz.

*** Dava dilekçesinde alttaki hususlar yer alır (6100 S. K. m. 119):

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın hususu ve malvarlığı haklarına dair davalarda, dava hususunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi kanıtlarle kanıt edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir biçimde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzası.

*** Her iki tarafın da ticari işletmesiyle alakalı hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın (6102 S. K. m. 4);

a) Bu Kanunda,

b) Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar ile alakalı 962 ila 969 uncu maddelerinde,

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun malvarlığının ya da işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve biçim değiştirmesi ile alakalı 202 ve 203, rekabet yasağına dair 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ila 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ila 519, komisyon sözleşmesine dair 532 ila 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve başka tacir yardımcıları amacıyla öngörülmüş tespit edilen 547 ila 554, havale ile alakalı 555 ila 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ila 580 inci maddelerinde,

d) Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü başka yerlere dair özel hükümlerde,

f) Bankalara, başka kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine dair planlamalerde,

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari kalitede çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, rastgele bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve düşünce ve sanat eserlerine dair haklardan doğan davalar bundan istisnadır (6102 S. K. m. 4).

*** Ticari davalarda da kanıtlar ile şunların sunulması 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir (6102 S. K. m. 4).

*** Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine ya da tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi bütün ticari davalar ile ticari kalitedeki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla vazifelidir (6102 S. K. m. 5).

*** Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin vazifiyeti içersinde tespit edilen ve 4 üncü madde hükmünce ticari kabul edilen davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek başka işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan aniden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun lüzumlu kıldığı yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri ya da birkaçı münhasıran bu Kanundan ve başka kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına dair hukuk davalarına bakmakla vazifelendirilebilir (6102 S. K. m. 5).

*** Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve başka hukuk mahkemeleri arasındaki temas vazife teması olup, bu halde vazifeye dair usul hükümleri yapılır (6102 S. K. m. 5).

*** Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada vazife kuralına dayanılmamış olması, vazifesizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder (6102 S. K. m. 5).

*** Genel yetki sahibi mahkeme, davalı gerçek ya da tüzel bireyin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir (6100 S. K. m. 5)

*** Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza ya da kalitesi gereği bir yerde sabit bulunması gereken ya da koşul kılınan taşınıra dairse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen ya da koşul kılınmayan bir taşınıra dairse, rizihususn gerçekleştiği yerde de açılabilir. Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının ya da lehtarın leh ya da aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi net yetki sahibidir. Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz (6100 S. K. m. 15).

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ESASA İLİŞKİN BİLGİLER:

*** İşletenlerin, 2918 Sayılı Kanun’un 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan mesuliyetlarının karşılanmasını sağlamak üzere malî mesuliyet sigortası yaptırmaları mecburidir (2918 S. K. m. 91).

*** Zorunlu malî mesuliyet sigortasına dair primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler durumunda tahsil edilmesine dair planlama yapmaya yetki sahibidir (2918 S. K. m. 91).

*** Sigorta yaptıranların, sigorta şirketlerine ödeyecekleri sigorta priminin %5 i oranındaki tutar, sigorta şirketi doğrulusunda tahsil edildiği ayı takip eden ayın en geç 20 sine kadar İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir (2918 S. K. m. 91).

*** Geçerli teminat tutarları üstünden mecburi malî mesuliyet sigortası bulunmayan vasıtalar trafikten men edilir (2918 S. K. m. 91).

*** Yabancı plakalı taşıtların Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça belirlenecek usul ve temellara göre Türkiye’de geçerli sigortaları yoksa şunlar amacıyla mecburi mali mesuliyet sigortası Türkiye sınırlarına girişleri esnasında yapılır (2918 S. K. m. 91).

*** Milletlerarası hukukun yasal saydığı durumlarda, ortak savunma ya da barış harekâtı kapsamında Türkiye’de harekât, eğitim ya da tatbikat maksadıyla bulunmasına izin verdiği yabancı silâhlı kuvvetlerin namacıyla olabileceği hasar ve zararların tazmini hususlarının özel bir anlaşmayla düzenlendiği durumlarda, bu kapsamda Türkiye’ye girecek yabancı askeri vasıtalar bakımından bu madde hükmü uygulanmaz. Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar (2918 S. K. m. 91).

***Zarar görenin, mecburi mali mesuliyet sigortasında öngörülen sınırlar içersinde dava yoluna gitmeden evvelce alakalı sigorta kuruluşuna yazılı müracaatte bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun müracaat tarihinden itibaren en geç 15 gün içersinde müracaatyu yazılı olarak yanıtlamaması ya da verdiği cevabın isteği karşılamadığına dair uyuşmazlık olması durumunda, zarar gören dava açabilir ya da 5684 sayılı Kanun kapsamında tahkime başvurabilir.
(2918 S. K. m. 97)

*** Ölüm durumunda uğranılan zararlar bilhassa şunlardır:

1. Cenaze giderleri (6098 S. K. m. 53).

2. Ölüm derhal gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar (6098 S. K. m. 53).

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan bireylerin bu sebeple uğradıkları kayıplar (6098 S. K. m. 53).

*** Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, 6098 Sayılı Kanun hükümlerine ve mesuliyet hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen ya da tamamiyle rücu edilemeyen sosyal emniyet ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar ya da tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, oran temel alınarak hakkaniyet kanaati ile artırılamaz ya da azaltılamaz (6098 S. K. m. 55).

*** 6098 Sayılı Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve prosedürler ile idarenin mesul bulunduğu başka sebeplerin yol açtığı beden bütünlüğünün kısmen ya da tamamiyle yitirilmesine ya da bireyin ölümüne bağlı zararlara dair istem ve davalarda da yapılır (6098 S. K. m. 55).

*** Bakanlar Kurulu, kamu faydası yönünden lüzumlu gördüğü durumlarda mecburi sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri gizli kalmak kaydıyla etkinlik gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında tespit edilen mecburi sigortaları gerçekleştirmekten kaçınamaz (5684 S. K. m. 13).

*** Müsteşarlık, mecburi garantiye husus teşkil eden menfaat üstünde yapacakları iş ve prosedürler namacıylaiyle, alakalı kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak mecburi sigorta kontrolü yapabilecekleri belirlemeye yetki sahibidir (5684 S. K. m. 13).

*** Bir etkinliğin icrası ya da bir şeyin kullanılması amacıyla izin ya da ruhsat vermeye ya da şunları denetlemeye yetki sahibi merciler ile ikinci fıkra uyarınca tespit edilen kurum ve kuruluşlar; yürütecekleri iş ve prosedürlerde, yapılması mecburi sigortaların geçerli teminat tutarları dâhilinde yaptırılıp yaptırılmadığını araştırmakla yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar ile izin ya da ruhsat vermeye ve denetlemeye yetki sahibi mercilerce, geçerli teminat tutarında sigorta yapılmamış bulunduğunun belirlenmesi durumunda prosedür yapılmaz. Geçerli teminat alınana kadar sigortalının mecburi garantiye husus teşkil eden etkinliği yetki sahibi merciler doğrulusunda durdurulur (5684 S. K. m. 13).

*** BKNZ.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
YHGK. 2011/17-787 E. 2012/92 K.
YHGK. 2011/17-142 E. 2011/411 K.
YHGK. 2011/4-824 E. 2012/134 K.
17. HD. 2013/702 E. 2013/1676 K.
17.HD. 2010/5025 E. 2010/7268 K.

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Trafik kazası nedeni ile destekten yoksun kalma istemimizden

ibarettir.

 

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkillimiz … …’in oğlu olan … …, kendi aracı ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkmış ve tek taraflı trafik kazası yapmıştır. Müvekkilimizin oğlu …/…/… tarihinde gerçekleşen bu kazada olay yerinde vefat etmiştir. (EK 1)

 

2-) Kaza mahalline gelen trafik polisi ekibi tarafından tutulan …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda, (EK 2)  kazanın, aşırı hız ve mıcırlı olan yol nedeni ile aracın takla atması sonucu meydana geldiği tespit edilmiş, davalının kusuru 8/… olarak belirlenmiştir.

 

3-) Tek taraflı trafik kazasına karışan … plakalı aracı davalı … Sigorta Şirketi’nden Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigortalıdır. (EK 3)

 

4-) Oğlunu bu elim trafik kazasında kaybeden müvekkilimiz hem derin bir ıstırap içine girmiş hem de herhangi bir işte çalışmadığı için oğlunun maddi desteğinden yoksun kalmıştır. (EK 4) Konuyla ilgili mahkeme esnasında dinletmek üzere tanıklarımız mevcuttur. (EK 5)

 

5-) Yaşanan trafik kazası sonucu evin geçimini maddi olarak tek başına sağlayan oğlunu kaybeden ve bu sebeple de ölenin ardından maddi destekten yoksun kalan müvekkilimiz adına davalı … Sigorta Şirketi aleyhine maddi destekten yoksun kalma davasının açılması zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER:   2918 S. K. m. 91, 97, 6098 S. K. m. 53, 55, 5684 S. K. m. 13, 6102 S. K. m. 4, 5, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

 

HUKUKİ DELİLLER:

 

1-) Vefat eden … …’e ait ölüm belgesi.

2-) …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı.

3-) … Sigorta Şirketi’nden Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigorta yapıldığını gösterir dosya.

4-) Müvekkilimizin herhangi bir işyerinde çalışmadığına dair SGK sorgusu örneği.

5-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, tahkikat sonucunda müvekkilimizin destekten yoksun kaldığının kesin olarak belirlenmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere …TL destekten yoksun kalma tazminatının haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline davalıdan tahsiline ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

 

EKLER:

 

1-) Vefat eden … …’e ait ölüm belgesi.

2-) …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı.

3-) … Sigorta Şirketi’nden Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigorta yapıldığını gösterir dosya.

4-) Müvekkilimizin herhangi bir işyerinde çalışmadığına dair SGK sorgusu örneği.

5-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

6-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                Av.

Sizlerinde trafik kazası dosyanız var ise diyarbakır sigorta avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Bilirkişi Kararına İtiraz Dilekçesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

23 Kasım 2018
299 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir