Sosyal Medyada Biz}

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE

Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları;

Kiralayan :

Kiracı :

Kiralanan Yer : ……. …… …….. …….. üstünde belirleme edilen …… Alışveriş Merkezinde ekli krokide işaretlenmiş …… no.lu …… m²’lik işyeri.

Madde 2 – Kira Süresi;

Kira sözleşmesinin zamanı kira başlangıç tarihinden itibaren ….. (……..) senedır. Kira devresi ../../…… tarihinden başlar ../../…… tarihinde biter.

Taraflar aralarındaki kira temasını sözleşmenin sona ermesinden sonra devam ettirmek isterlerse, zamanın sona ermesinden en geç …… (……..) gün/ay evvelce o gün varacakları uyuşmaya göre yeni kira devresini belirleme ederler ve sözleşmenin diğer hükümlerinde de mutabık kalınarak yeni devre amacıyla yeni kira sözleşmesi yaparlar.

Madde 3 – Kira Parası;

Kira bedeli, ilk sene amacıyla kira başlangıç tarihinden itibaren aylık peşin ….ABD doları/EURO olup, Merkez bankasının kira başlangıç tarihinde belirleme ettiği kur karşılığı olan …… -TL olarak ödenecektir.

Kira bedelinin bir senelığı ilk sene amacıyla toplam …… -TL dır. Bütün kira ödemeleri makbuz karşılığı yapılacak olup, KDV kira bedeline ek edilecektir.

Kiracı kira bedelini kira devresi zamanınce her ayın ….. . gününü geçmemek üzere kiralayanın vereceği banka hesabına aylık peşin olarak ödenecektir.

Kira devresi senelik olup başlangıç tarihinden itibaren 12 aylık vakit olarak tanımlanacaktır.

Kira bedeli her kira senesi başında Merkez Bankası’nın belirleme ettiği döviz (ABD doları/ EURO) satış kuru üstünden belirlenecektir. Ancak ileri devrelere ait belirtiler kira bedeli başlangıçtaki kira bedelinden az olamaz.

Kiracının kira bedeli ödemelerini geciktirmesi durumunda, geciktiği günler amacıyla, kira bedeline ilaveten temerrüt faizi olarak geciken her gün amacıyla ….. (…..) günlük kira bedeli kadar gecikme faizi ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder. Kiracının fer’ileri ile beraber yaptığı geç ödemeler dahil temerrüt ve akde muhalefet hükümlerinin uygulamasını engellemez.

Kiraya veren yazılı olarak duyurmak hedefiyla ödeme konumunu değiştirebilir. Kiracı kira bedelini kiralayana her hangi bir ek tebligat ya da ihtara lüzum olmaksızın ve hiçbir mahsup ya da eksiltme prosedürü yapmadan ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Madde 4 – Depozito ve İadesi;

Kiracı ….. (……) aylık kira bedeli karşılığında, Amerikan doları/EURO olarak ya da her hangi bir bankanın teminat mektubunu kiralayana depozito olarak teminat verecektir. İş bu depozitoya kiracı adına hiçbir şekilde haciz prosedürü uygulanamaz, diğer iş ve teminat olarak gösterilemez. Kiracı, kira devresi sonuna kadar depozito amacıyla faiz talebinde bulunmamayı kabul etmiştir.

Depozito kiralanan yerin tahliyesi sonucunda kiracıya iade edilir. Ancak;

1- Kiralayan, kiracının kiralananı iade ettiği tarihten itibaren …. gün ortamında kiralananda hasar belirlenmesi yaptırır. Mutabık kalınan bir hasar olması durumunda hasar oranı düşüldükten sonra kalan oran iade edilir.

2- Kiracının tahliye esnasında ödenmeyen kira borçları varsa depozitodan mahsup edilir, kalanı kiracıya iade edilir.

Taraflar arasında kira bitiminde tekrardan uyuşma sağlandığı takdirde yeni kira bedeli üstünden depozito yenilenir.

Madde 5 – Kullanım Şekli;

Kiracı, kiralananı … hedefi ile kullanacaktır. Kiracı bu belirti edilen gaye altında ve iş konusu ile ilgili ticari faaliyette bulunabilir. Kiralayanın yazılı muvafakatini almadan diğer her hangi bir isim, marka altında ya da iş kolunda ve konusu ile ilgili faaliyette bulunamaz.

Kiracı kiralananı, özel ya da tüzel şahsa kısmen ya da tamamiyle tahsis edemez, devredemez, alt kira temasına giremez. Kendi namına, diğer biri hesabına ticaret yapamaz.

Kiracının kiralananı belirti edilen hususların aksine gaye dışı tüketimi sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

Madde 6 – Giderler ve Vergiler;

Ortak alanlar kat mülkiyeti kanuna göre belirti edilen kullanım alanlarıdır. Kiracı alış veriş merkezinin kiracının payına düşen bütün ortak alan aydınlatma, ısıtma, havalandırma, klima, temizlik, güvenlik, su gibi aynısı giderleri ödeyecektir. Giderlerin ödenmemesi kira bedelinin ödenmemesi hükümlerine tabi olup tahliye nedenidir.

Bu sözleşmeyi dair damga vergisi ve harçlar ile belediye etraf temizlik ve çıkacak aynısı vergiler ile kira stopajı kiracıya aittir.

Kira devresi zamanınce kiracı, maliyeti kendine ait olmak üzere bir sigorta şirketine kendisi amacıyla kiralanan işyeri ortamında belirleme edilen (emtia, demirbaş ve kendisi doğrulusunda yaptırılan sabit dekorasyon, tesisat vb.) mal sigorta ettirmekle yükümlüdür. Kiracı sigorta poliçesinin bir suretini kiranın başlangıcından itibaren bir ay ortamında kiralayana ibraz etmek zorundadır.

Madde 7 – Sözleşmenin Feshi;

Aşağıda belirti edilen sebeplerin zenginliği durumunda kiralayan ilaveten bir ihtara lüzum kalmaksızın kiracının kiralanan yer üstündeki kullanma hakkını sona erdirebilir.

A) Kiracının sözleşmede belirti edilen taahhütlerine aykırı davranışlarda bulunması.

B) 6098 sasenesi Türk Borçlar Kanunu’nda belirti edilen emredici hükümlere aykırı davranışlarda bulunması.

C) Kiralanan yerdeki işletme faaliyetini yürütemez hale gelmesi, iflas etmesi, aciz durumuna düşmesi.

D) Kira bedelini sözleşmenin 3. maddesinde belirti edilen şartlar ve esaslar muvacehanesinde yerine getirilmemesi durumunda.

E) Kira akdinin bir eki olan, kiracının taahhüt ve kabul ettiği işletme yönetmeliğinde belirti edilen kural ve esasların ihlali durumunda.

Madde 8 – Alışveriş Merkezinin Yönetimi;

Alışveriş merkezinin kira devresinin başlangıcından sonuna kadar yönetimi, ortak kullanım yerlerinin sevk ve idaresi, havalandırma, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, hizmetleri kiraya veren doğrulusunda ya da görevlendireceği şahıs ya da şahıslar doğrulusunda yerine getirilecektir.
Yönetim hizmetlerini gerçekleştirmeyle görevlendirilen bireyin ya da kuruluşun yukarıda belirti edilen hususlara dair faaliyetlere dair olarak alacağı bütün kararlara uyacak ve giderlere de payı oranında iştirak edecektir.

Madde 9 – Kiralanan Yerin İadesi;

Kira zamanınin bitiminden evvelceki ….. ay ortamında sözleşmenin yenilenmesi amacıyla taraflar yazılı mutabakat sağlayamadığı taktirde kira devresi belirti edilen tarihte sona erer ve kiracının kiralananı hemen tahliye etme yükümü doğar. Kiracı tahliye eder iken kullanım esnasında yapmış bulunduğu ek ve dekorasyonlardan kiralanana zarar vermeyecek olanları söküp alabilir.

Madde 10 – Yürürlük;

İşbu sözleşme taraflarca bütünüyle okunmuş incelenmiş ve tamamiyle benimsenerek …… sayfa ve bir nüsha olarak imzalanmış ve asıl nüsha kiralayanda bırakılmış, tasdikli bir nüsha kiracıya verilmiştir. ../../……

KİRALAYAN KİRACI
AD SOYAD – İMZA AD SOYAD – İMZA

 

 

08 Kasım 2018
23.062 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir