Sosyal Medyada Biz}

İcra Emrinin İptali İstemi

İcra Emrinin İptali İstemi

İcra Emrinin İptali İstemi Yargıtay Kararı

İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – TAKİP TALEBİNE AYKIRI OLARAK BOŞANMA İLAMINDA HÜKMEDİLEN EŞYA BEDELİNE İLİŞKİN ALACAĞIN TAHSİLİNİN TALEP EDİLMESİNİN TAKİP TALEBİNİN AŞILMASI SONUCUNU DOĞURDUĞU – EŞYA BEDELİ İLE İLGİLİ ALACAK KALEMİNİN İPTALİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece … 2.İcra Müdürlüğü’nün dosyasında düzenlenen 21.01.2015 tarihli icra emrindeki … TL eşya bedeli ile ilgili alacak kaleminin iptaline karar verilmesi gerekir.

 

(4721 S. K. m. 197)

 

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Karar: 1-Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

 

Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının REDDİNE;

 

2-Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;

 

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine … 2.İcra Müdürlüğü’nün 2011/11174 E. sayılı takip dosyasında, … 5.Aile Mahkemesi’nin 2011/562 E. – 944 K. sayılı ilamı ile Türk Medeni Kanununun 197.maddesi gereğince ayrı yaşama hakkına dayalı olarak açılan nafaka davasında hükmedilen nafaka alacağının ilamlı icra takibine konulduğu, anılan bu takip devam ederken alacaklı … tarafından borçlu … aleyhine açılan boşanma davası sonucu … 2.Aile Mahkemesi’nin 2012/487 E. – 2013/507 K. sayılı ilamı ile; “tarafların boşanmalarına, 2011/562 E. – 944 K. sayılı dosyada kadın yararına hükmedilen tedbir nafakası ile tahsilde tekerrür olmamak şartı ile dava tarihinden itibaren aylık 250 TL tedbir nafakasının davalıdan tahsiline, karar kesinleşinceye kadar tedbir nafakası olarak devamına, kesinleşmeden sonra yoksulluk nafakası olarak devamına, 12.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınmasına, ev eşyalarının aynen ödenmesine, aynen olmadığı takdirde 9835 TL eşya bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına, 455,50 TL. yargılama giderine” hükmedildiği, kararın 01.12.2014 tarihinde kesinleştiği, 29.12.2014 tarihinde … 4.İcra Müdürlüğü’nün 2014/18679 E. sayılı dosyasında başlatılan ilamlı icra takibinde, 455,50 TL yargılama giderinin, 12.000 TL manevi tazminatın tahsilinin talep edildiği, öte yandan, alacaklının anılan bu boşanma ilamını 19.01.2015 tarihinde icra müdürlüğüne ibraz ederek, bu ilama göre icra emri düzenlenmesini talep etmesi üzerine, icra müdürlüğünce düzenlenen 21.01.2015 tarihli icra emrinde 12.000 TL manevi tazminat, eşyaların teslimi, teslim edilmediği takdirde 9835 TL eşya bedelinin, 455,50 TL yargılama giderinin ve aylık 250 TL nafakanın tahsilinin istendiği, borçlunun … 2.İcra Müdürlüğü’nün 2011/11174 E. sayılı dosyasında düzenlenen 21.01.2015 tarihli icra emrinde talep edilen alacak kalemlerinin … 4.İcra Müdürlüğü’nün 2014/18679 E. sayılı takip dosyasında talep edilmesi nedeniyle 21.01.2015 tarihli icra emrinin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece 21.01.2015 tarihli icra emrinde talep edilen alacak kalemleri ile … 4.İcra Müdürlüğü’nün 2014/18679 E. sayılı takip dosyasında talep edilen alacak kalemlerinin aynı olması nedeniyle 21.01.2015 tarihli icra emrinde yargılama gideri ile manevi tazminat kaleminin ve faizinin iptaline karar verildiği, hükmün alacaklı ve borçlu tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

 

… 2.İcra Müdürlüğü’nün 2011/11174 E. sayılı dosyasında düzenlenen 21.01.2015 tarihli icra emrinde bulunan, 9835 TL eşya bedelinin ilk takip talebi ve icra emrinde bulunmadığı, bu takibin dayanağı olan nafaka ilamında eşya bedeline hükmedilmediği, eşya bedeline … 2.Aile Mahkemesi’nin 2012/487 E. – 2013/507 K. sayılı boşanma ilamında hükmedilmesi nedeniyle, takip talebine aykırı olarak boşanma ilamında hükmedilen eşya bedeline ilişkin alacağın tahsilinin, … 2.İcra Müdürlüğü’nün 2011/11174 E. sayılı dosyasında talep edilmesi, takip talebinin aşılması sonucunu doğurmaktadır.

 

O halde, mahkemece … 2.İcra Müdürlüğü’nün 2011/11174 E. sayılı dosyasında düzenlenen 21.01.2015 tarihli icra emrindeki 9835 TL eşya bedeli ile ilgili alacak kaleminin de iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.10.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

20 Kasım 2018
462 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir