Sosyal Medyada Biz}

Adli Yardım İstemli Boşanma Davası Dilekçesi

Adli Yardım İstemli Boşanma Davası Dilekçesi

Adli Yardım İstemli Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

*** ÖNEMLİ UYARI: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. saseneı içtihadına göre; 6100 saseneı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve yanıt dilekçeleri ile kanıt listelerinde sair kanıtlar, her türlü kanıt, ve sair kanıtlar gibi ibarelerin bulunması halinda tarafların yemin kanıtine başvurmuş saseneamayacakları ve bu kapsamda hâkimin kanıt yükü kendine düşen tarafa yemin önerilerinde bulunma hakkını hatırlatamayacağına karar verilmiş olup dilekçe örneğini hazırlarken bu hususu öneme almanızı önemle hatırlatmak isteriz.

*** Kendisi ve ailesinin geçimini mühim ölçüde zor hale düşürmeksizin, lüzumen yargılama ya da takip giderlerini kısmen ya da tamamiyle ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

*** Kamuya faydalı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali yönden zor hale düşmeden lüzumlu giderleri kısmen ya da tamamiyle ödeyemeyecek halde oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

*** Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ilaveten karşılıklılık şartına bağlıdır.

*** Adli yardım kararı, ilgiliye, alttaki konuları sağlar:

a) Yapılacak bütün yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.

b) Yargılama ve takip giderleri amacıyla teminat göstermekten muafiyet.

c) Dava ve icra takibi esnasında yapılması lüzumen bütün giderlerin Devlet doğrulusunda avans olarak ödenmesi.

ç) Davanın avukat ile takibi lüzumiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.

Mahkeme, talepte tespit edilenın, yukarıdaki hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.

*** Adli yardım, hükmün netleşmesine kadar devam eder.

*** Adli yardım, asıl talep ya da işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise, takibin uygulanacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

*** Talepte tespit edilen şahıs, iddiasının özeti ile beraber, iddiasını dayandıracağı kanıtlari ve yargılama giderlerini karşılayabilecek halde olmadığını gösteren mali haline dair belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.

*** Kanun yollarına müracaat esnasında adli yardım isteği bölge adliye mahkemesine ya da Yargıtay’a yapılır (6100 S. K. m. 336, Geç m. 3).

*** Adli yardım isteğine dair evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır.

*** Mahkeme, adli yardım isteği ile ilgili duruşma yapmaksızın karar verebilir. Ancak, talep hâlinde araştırma duruşmalı olarak yapılır. Adli yardım taleplerinin reddine dair mahkeme kararlarında yasenean bilgi ve belgelerin kabul edilmeme namacıylai açıkça belirtilir.

*** Adli yardım isteğinin reddine dair kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içersinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek amacıyla itiraz edilebilir. Kararına itiraz edilen mahkeme, itirazı araştırması amacıyla dosyayı o yerde adli yardım isteği oluşturulan hukuk mahkemesinin aniden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire amacıyla birinci daireye, o yerde adli yardım isteği oluşturulan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir. İtiraz araştırması neticesinda verilen karar netdir. Adli yardım isteği reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak yine talepte bulunulabilir.

*** Adli yardım, daha evvelce oluşturulan yargılama giderlerini kapsamaz.

*** Adli yardımdan yararlanan bireyin mali hali ile ilgili kasten ya da ağır eksikliği neticesi hatalı bilgi verilen meydana çıkar ya da sonradan mali halinun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa, adli yardım kararı kaldırılır.

*** Adli yardım kararından ötürü ertelenen bütün yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava ya da takip neticesinda haksız çıkan şahıstan tahsil olunur. Adli yardımdan yararlanan bireyin haksız çıkması halinda, ideal görülürse yargılama giderlerinin en çok bir sene içersinde aylık eşit taksitler halinda ödenmesine karar verilebilir.

*** Adli yardım kararından ötürü Devletçe ödenen ya da muaf tutulan yargılama giderlerinin tahsilinin, adli yardımdan yararlananın mağduriyetine namacıyla olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde tamamiyle ya da kısmen ödemeden muaf tutulmasına karar verebilir.

*** Adli yardımdan yararlanan şahıs amacıyla mahkemenin isteği üstüne baro doğrulusunda görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazinamacıyla ödenir.

*** Davacının adli yardımdan yararlanması halinda teminat istenemez. (6100 S. K. m. 85/1, m. 392)

*** DAVANIN İÇERİĞİNE DAİR BİLGİLER;

*** Davaya bakmakla Aile Mahkemesi görevlidir. (4787 S. K. m. 4)

*** Boşanma ya da ayrılık davalarında yetki sahibi mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan evvelce son defa altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesidir. (4721 S. K. m. 184)

*** Dava dilekçesinde alttaki hususlar yer alır (6100 S. K. m. 119):

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın hususu ve malvarlığı haklarına dair davalarda, dava hususunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi kanıtlarle kanıt edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep neticesi.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzası.

(a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan konuların eksik olması halinda, hakim davacıya eksikliği bitirmesi amacıyla bir haftalık net vakit verir. Bu vakit içersinde eksikliğin tamamlanmaması halinda dava açılmamış saseneır.

*** Boşanmada yargılama, alttaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Muhakemeleri Kanununa tabidir:

1. Hakim, boşanma ya da ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen düşünce getirmedikçe, bunları kanıtlanmış sayamaz.

2. Hakim, bu olgular ile ilgili lüzum resen, lüzum istem üstüne taraflara yemin öneremez.

3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.

4. Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.

5. Boşanma ya da ayrılığın fer’i sonuçlarına dair anlaşmalar, hakim doğrulusunda onaylanmadıkça geçerli olmaz.

6. Hakim, taraflardan birinin istemi üstüne duruşmanın saklı yapılmasına karar verebilir.

*** BKNZ.

YHGK. 2010/19-49 E. 2010/10 K.

9. HD 2009/10000 E. 2010/30626 K.

2.HD 2007/2287 E.2007/16304 K.

2.HD 2005/1835 E. 2005/4142 K.

19. HD 2004/5742 E. 2004/8062 K.

2. HD 2001/5178 E. 2001/6418 K.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

                                                                                              ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

 

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

DAVA DEĞERİ                  :

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

KONU                                   : Adli yardımdan yararlandırılmamız ile tarafların boşanmaları-

na, tazminat ve nafaka istemlerimize ilişkin dilekçemizdir.

 

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilemiz ile davalı taraf, … yılından bu yana evli olup,  evliliklerinden … isimli … yaşında ve … isimli … yaşında … adet müşterek çocukları bulunmaktadır. Aile nüfus kaydı, dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulmuştur.

 

2-) Daha önceden de evine ve ailesine yeterince ilgili davranmayan davalı taraf, … işiyle iştigal etmekte olup, son … yıldır, işlerinin kötüye gitmesini de bahane ederek, sürekli ve haddinden fazla alkol almaya başlamış, hem işini hem de evini ciddi şekilde ihmal etmiştir. Evliliklerinin baştan beri mutsuz süregelmesine rağmen, müvekkilemiz, bir eş olarak üzerine düşeni yerine getirmeye gayret etmiş, davalı tarafa yardımcı olmaya, davalı tarafın sıkıntılarını paylaşmaya çalışmıştır. Buna rağmen, davalı taraf, müvekkilemizin kendisine yardımcı olma çabalarına, her defasında müvekkilemize karşı şiddet kullanarak karşılık vermiştir. Bu husus, yaşanılanlara yakından şahit olmuş tanıkların (EK 2) anlatımları ve müteaddit defalar alınmak zorunda kalınan doktor raporları (EK 3) ile yargılama aşamasında açıkça ortaya konacaktır.

 

3-) Tüm bu gelişmeler, müşterek çocukların okul yaşamlarını da olumsuz etkilemiştir. Önceleri okuldaki başarılarının düşmesine, son zamanlarda ise, gerek parasızlık (ki, bunda, davalı tarafın tüm parasını içkiye yatırmasının payı büyüktür) gerekse manevi sıkıntı ve baskıdan dolayı okula devam edememelerine neden olmuştur. Konuya ilişkin olarak, okul yetkilileri tarafından çeşitli vesilelerle kaleme alınmış görüşme tutanakları ve rapor örnekleri (EK 4) dilekçemiz ekinde sunulmuş olup, tanık listesinde (bknz, EK 2) isimleri yer alan ilgililer tarafından, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verilecektir.

 

4-) Uzunca bir süredir devam edegelen mevcut durum artık müvekkilemiz için katlanılmaz hale geldiğinden, işbu boşanma davasını açmak zorunluluğu doğmuştur. Taraflar arasındaki evlilik birliği, sözü edilen ve uzunca bir süredir şiddetini arttırarak devam edegeln nedenlerle temelinden sarsılmıştır. Tarafların barışma veya sulh olma imkanı bulunmamaktadır.

 

5-) Müvekkilemiz, ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değildir. Bu nedenle, … Barosu’na …/…/… tarihinde yapmış olduğu adli yardım talebine ilişkin belgeler ile bu talep karşılığında kendisinden istenen durumu tevsik edici belgeler, dilekçemiz ekinde (EK 5) mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur. Bu belgelerin incelenmesi ile de açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkilemizin yargılama masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilemiz yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

 

6-) Adli yardımdan yararlandırılma talebimizin yanı sıra, tarafların boşanmalarına ve tüm iyiniyetine rağmen, oldukça incitici ve küçük düşürücü muamelelere maruz kalmış olması ve bu nedenle, uzunca bir süredir manevi açıdan çok sıkıntılı bir yaşam sürmek zorunda bırakılması nedeniyle, “manevi tazminat zenginleşmeye neden olmamalıdır” ilkesini de gözeterek, müvekkilemiz yararına … TL manevi tazminat ile, dava süresince, kendisi için … TL ve her bir müşterek çocuk için …’er TL olmak üzere, toplam … TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 166, 174, 175, 184, 4787 S. K. m. 4 ve

6100 S. K. m. 334-340.

HUKUKİ DELİLLER                    : Aile nüfus kaydı, tanık listesi, doktor raporları, okul

yetkililerince düzenlenmiş raporlar ve görüşme tuta-

nakları, fakirlik ilmühaberi, tanık anlatımları, bilirkişi

incelemesi.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, öncelikle, müvekkilimizin adli yardım kurumundan yararlandırılmasına, yanı sıra, tarafların boşanmalarına ve müvekkilemiz yararına …-TL manevi tazminat ile, dava süresince, kendisi için … TL ve her bir müşterek çocuk için …’er TL olmak üzere, toplam …-TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

EKLER         : 1. Aile nüfus kaydı örneği,

  1. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

  1. Doktor raporları,
  2. Okul yetkililerince düzenlenmiş belgeler,
  3. Adli yardım başvuru formu ile fakirlik ilmühaberi ve

İlgili diğer belgeler,

  1. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

                                                                                                          Av.

Boşanma davalarınız için diyarbakır boşanma avukatı ERD Hukuk Bürosu İle iletişime geçebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Cep Telefonunun Çalınması Suç Duyurusu Dilekçe Örneği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

13 Kasım 2018
11.547 kez görüntülendi

Kimler Ne Yorum Yapmış ?

avatar
  Abone ol  
Bildir